Έκδοση δελτίου ταυτότητας

63.—(1) Με την αίτηση προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού, η αρχή εγγραφής εκδίδει δελτίο ταυτότητας κατά τον καθορισμένο τύπο στο πρόσωπο αυτό.

(2) Η φωτογραφία που παραδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 61 του Νόμου αυτού μεταφέρεται αυτόματα και ηλεκτρονικά στο δελτίο ταυτότητας του πολίτη.