Όνομα ή αλλαγή ονόματος

43.—(1) Ύστερα από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου προσώπου και με βάση μαρτυρία την οποία μπορεί να θεωρήσει ικανοποιητική και με την καταβολή του ειδικού τέλους, που καθορίζεται με Κανονισμούς, ο Ληξίαρχος μπορεί-

(α) Στις περιπτώσεις που κατά το χρόνο της καταχώρησης δε δόθηκε όνομα ή επώνυμο στο παιδί, να μεριμνήσει για την εγγραφή ονόματος ή/και επωνύμου,

(β) να μεριμνήσει για την καταχώρηση πρόσθετου ονόματος, ή επωνύμου νοουμένου ότι το σύνολο των ονομάτων/επωνύμων δε θα είναι περισσότερα των δύο,

(γ) να μεριμνήσει για την εγγραφή αλλαγής ονόματος ή επωνύμου νοουμένου ότι το σύνολο των ονομάτων/επωνύμων δε θα είναι περισσότερα των δύο, συμπεριλαμβανομένου και του αρχικού ονόματος.

(2) Για κάθε μια από τις πιο πάνω τρεις περιπτώσεις ο αιτητής υποχρεούται να πληρώσει τέλος £30.