Προσθήκη στοιχείων στο Αρχείο

42. Ο Διευθυντής μπορεί, κατόπιν έγγραφης αίτησης από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και με την καταβολή του τέλους των 80 ευρώ, στη βάση μαρτυρίας που παρέχεται σε αυτόν και τη θεωρεί ικανοποιητική, να εγκρίνει την καταχώρηση πρόσθετων στοιχείων.

Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού «πρόσθετο στοιχείο» περιλαμβάνει-

(α) Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν το έκθετο ή εγκαταλειμμένο βρέφος,

(β) λεπτομέρειες που αφορούν τον πατέρα που δεν καταχωρήθηκε αρχικά με βάση το άρθρο 17,

(γ) ημερομηνία μεταγενέστερου γάμου του πατέρα με τη μητέρα του παιδιού,

(δ) πορίσματα θανατικής ανάκρισης ή νεκροψίας που έγινε σύμφωνα με τον περί Θανατικών Ανακριτών Νόμο,

(ε) οποιεσδήποτε από τις λεπτομέρειες που έχουν καθοριστεί και δεν παρασχέθησαν κατά το χρόνο καταχώρησης της γέννησης ή του θανάτου,

(στ) αποφάσεις Δικαστηρίων που αφορούν θέματα του παρόντος Νόμου.