Όνομα ή αλλαγή ονόματος

43.— Ο Διευθυντής, κατόπιν έγγραφης αίτησης του ενδιαφερόμενου προσώπου και με την καταβολή του τέλους των 80 ευρώ, στη βάση μαρτυρίας που παρέχεται σε αυτόν και τη θεωρεί ικανοποιητική μπορεί:

(α) Στις περιπτώσεις που κατά το χρόνο της καταχώρησης δε δόθηκε όνομα ή επώνυμο στο παιδί, να μεριμνήσει για την εγγραφή ονόματος ή/και επωνύμου,

(β)  να μεριμνήσει για την καταχώρηση πρόσθετου ονόματος ή πρόσθετου επωνύμου, νοουμένου ότι το σύνολο των ονομάτων δε θα είναι περισσότερα των τριών και ότι το σύνολο των επωνύμων δε θα είναι περισσότερα των δύο,

(γ) να μεριμνήσει για την εγγραφή αλλαγής ονόματος ή επωνύμου, νοουμένου ότι το σύνολο των ονομάτων δε θα είναι περισσότερα των τριών και ότι το σύνολο των επωνύμων δε θα είναι περισσότερα των δύο, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού ονόματος και επωνύμου, αντίστοιχα.