Υποχρέωση για απόκτηση δελτίου ταυτότητας

61.—(1) Κάθε πρόσωπο που συμπληρώνει το 12ο έτος της ηλικίας του παρουσιάζεται ενώπιον αρχής εγγραφής εντός τριών μηνών, ή τέτοιας άλλης περιόδου όπως ήθελε καθοριστεί με Κανονισμούς στην περίπτωση οποιουδήποτε άλλου συγκεκριμένου προσώπου ή κατηγορίας προσώπων, από την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού ή από την ημερομηνία κατά την οποία για πρώτη φορά καθίσταται υπόχρεο να εγγραφεί, όποιο από τα δύο είναι μεταγενέστερο, για σκοπούς εγγραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού. Κάθε τέτοιο πρόσωπο, όταν παρουσιαστεί κατά τον πιο πάνω τρόπο, θα πρέπει-

(α) Να παραδίδει στην αρχή εγγραφής μία φωτογραφία του, η οποία έχει διαστάσεις 4X5 εκατοστά ή μέγεθος φωτογραφίας που χρησιμοποιείται για την έκδοση δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, κατά τρόπο που ικανοποιεί την αρχή εγγραφής, ή προβαίνει στις απαιτούμενες διευθετήσεις για τη λήψη φωτογραφίας του, σύμφωνα με οδηγίες της αρχής εγγραφής,

(β) δίδει στην αρχή εγγραφής τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 59 του Νόμου αυτού.

(2) Οποιοδήποτε μη εγγεγραμμένο πρόσωπο το οποίο, ενώ είναι πρόσωπο που υπόκειται σε εγγραφή σύμφωνα με το Νόμο αυτό, εισέρχεται στη Δημοκρατία μετά την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού, θα παρουσιάζεται εντός τέτοιου χρονικού διαστήματος όπως θα καθοριστεί με Κανονισμούς, ενώπιον της πλησιέστερης αρχής εγγραφής και θα εγγράφεται κατά τον τρόπο που καθορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού.