Προσθήκη στοιχείων στο Αρχείο

42. Ο Ληξίαρχος μπορεί, αν θεωρεί τούτο αναγκαίο και με βάση μαρτυρία που παρέχεται σ' αυτόν από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, την οποία κρίνει ικανοποιητική, να προβεί σε οποιαδήποτε καταχώρηση πρόσθετων στοιχείων στην εγγραφή στο Επαρχιακό Αρχείο.

Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού «πρόσθετο στοιχείο» περιλαμβάνει-

(α) Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν το έκθετο ή εγκαταλειμμένο βρέφος,

(β) λεπτομέρειες που αφορούν τον πατέρα που δεν καταχωρήθηκε αρχικά με βάση το άρθρο 17,

(γ) ημερομηνία μεταγενέστερου γάμου του πατέρα με τη μητέρα του παιδιού,

(δ) πορίσματα θανατικής ανάκρισης ή νεκροψίας που έγινε σύμφωνα με τον περί Θανατικών Ανακριτών Νόμο,

(ε) οποιεσδήποτε από τις λεπτομέρειες που έχουν καθοριστεί και δεν παρασχέθησαν κατά το χρόνο καταχώρησης της γέννησης ή του θανάτου,

(στ) αποφάσεις Οικογενειακών Δικαστηρίων που αφορούν θέματα του παρόντος Νόμου.