Διόρθωση λάθους

41. Ο Διευθυντής εγκρίνει τη διόρθωση λάθους σε καταχώριση στο Αρχείο Πληθυσμού η οποία προέκυψε εξ αβλεψίας των αρμόδιων λειτουργών που προέβησαν στην εν λόγω καταχώριση.