Έκδοση διαβατηρίου από το Διευθυντή

67. - (1) Τα διαβατήρια εκδίδονται από το Διευθυντή, ο οποίος έχει την εξουσία να λαμβάνει και να διαχειρίζεται τα προσωπικά στοιχεία και τα δακτυλικά αποτυπώματα των αιτητών:

Νοείται ότι τα διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια εκδίδονται κατόπιν σύστασης του Υπουργείου Εξωτερικών.

(2)(α) Η αίτηση για έκδοση ή ανανέωση ταξιδιωτικού εγγράφου υποβάλλεται απ’ ευθείας στους Έπαρχους, στους Προϊσταμένους των κυπριακών προξενικών αρχών και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

(β) Η αίτηση για διπλωματικό ή υπηρεσιακό διαβατήριο υποβάλλεται στο Διευθυντή με τη σύσταση του Υπουργείου Εξωτερικών.

(3) Οι λειτουργοί που παραλαμβάνουν τις αιτήσεις πρέπει να είναι δεόντως εκπαιδευμένοι και εξουσιοδοτημένοι από το Διευθυντή και για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτητών.

(4) Τα ληφθέντα δακτυλικά αποτυπώματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την έκδοση διαβατηρίου και διαγράφονται εντός 48 ωρών από την έκδοση του διαβατηρίου.

(5) Οποιοδήποτε αρμόδιο πρόσωπο με πρόθεση παραλείπει να προβεί στην διαγραφή δακτυλικών αποτυπωμάτων όπως προνοείται στο εδάφιο (4), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.