Υπηρεσίες έκδοσης διαβατηρίων/ ταξιδιωτικών εγγράφων

67.—(1) Τα διαβατήρια/ταξιδιωτικά έγγραφα εκδίδονται από το Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, τους Επάρχους και τους Προϊσταμένους των Κυπριακών Προξενικών Αρχών του εξωτερικού.

(2) Η αίτηση για έκδοση ή ανανέωση του διαβατηρίου/ταξιδιωτικού εγγράφου υποβάλλεται απευθείας στα αντίστοιχα γραφεία.

(3) Ο τύπος της αίτησης καθορίζεται με Κανονισμούς.