Διόρθωση Αρχείου

40.—(1) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού «τροποποίηση» περιλαμβάνει τη διόρθωση λαθών, προσθήκη, νέο όνομα ή αλλαγή ονόματος, ή αλλαγή ονόματος και φύλου συγχρόνως και ακύρωση οποιασδήποτε εγγραφής. Καμία τροποποίηση δεν μπορεί να γίνει στο Αρχείο που τηρεί ο Γενικός Ληξίαρχος παρά μόνο με βάση ειδικά κριτήρια που θα καθορισθούν με Κανονισμούς.

(2) Τροποποιήσεις που έγιναν στο Γενικό Αρχείο πρέπει να γίνονται και στο αντίστοιχο Επαρχιακό Αρχείο και τροποποιήσεις που έγιναν στο Επαρχιακό Αρχείο πρέπει να γίνονται και στο Γενικό Αρχείο.

(3) Κανένα λάθος δεν απαλείφεται από χειρόγραφο ή από έντυπο καταχώρησης στο Αρχείο και καμία προσθήκη ή διόρθωση δεν μπορεί να καλύψει ή να αφανίσει την πρώτη εγγραφή.

(4) Οι τροποποιήσεις πρέπει να κυρωθούν με όποιο τρόπο ήθελε αποφασίσει ο Ληξίαρχος, που θα καθοριστεί με Κανονισμούς. Η ημερομηνία επικύρωσης καταχωρείται στο Αρχείο.