Στέρηση της ιδιότητας του πολίτη

113.—(1) Πολίτης της Δημοκρατίας ο οποίος είναι πολίτης σύμφωνα με εγγραφή ή είναι πολιτογραφημένο πρόσωπο, παύει να είναι πολίτης της Δημοκρατίας εάν στερηθεί της ιδιότητας του πολίτη με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο αυτό:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που πρόσωπο έχει αποστερηθεί την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας την οποία απέκτησε δυνάμει του άρθρου 111Α, ουδεμία επένδυση ή/και εισφορά χρημάτων ή/και δωρεά που έγινε προς τη Δημοκρατία ή/και που αποτέλεσε τον λόγο για τη χορήγηση της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας επιστρέφεται:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που πρόσωπο έχει αποστερηθεί την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας την οποία απέκτησε δυνάμει του άρθρου 111Α, την ιδιότητα αυτή δυνατόν να αποστερηθούν και μέλη της οικογένειάς του τα οποία απέκτησαν την ιδιότητα αυτή ως μέλη της οικογένειάς του συνδεδεμένα με το εν λόγω πρόσωπο.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με Διάταγμα να στερήσει οποιοδήποτε τέτοιο πολίτη από την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας εάν ικανοποιηθεί ότι η εγγραφή ή το πιστοποιητικό πολιτογράφησης αποκτήθηκε με δόλο, ψευδείς παραστάσεις ή απόκρυψη οποιουδήποτε ουσιώδους γεγονότος.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμά του να στερήσει από οποιονδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας που είναι πολιτογραφημένο πρόσωπο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 111 ή του άρθρου 111Α ή εγγεγραμμένο πρόσωπο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 110, την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας, εάν ικανοποιηθεί ότι το πρόσωπο αυτό-

(α) με έργα ή με λόγια επέδειξε έλλειψη νομιμοφροσύνης ή καταφρόνηση προς τη Δημοκρατία,

(β) συμπεριφέρεται κατά τρόπο που συνιστά αποδοχή της παράνομης διοίκησης στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές, κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα σχετιζόμενο με αυτήν ή κατέχει ή έχει παράνομα εισέλθει, προκαλέσει ζημιά ή παρέμβει σε ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στις εν λόγω περιοχές η οποία ανήκει σε άλλο νόμιμο ιδιοκτήτη,

(γ) επιδόθηκε κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε πολέμου διεξάγεται από τη Δημοκρατία σε συναλλαγή ή επικοινώνησε με τον εχθρό ή επιδόθηκε στη διεξαγωγή επιχείρησης ή συμμετείχε σε οποιαδήποτε επιχείρηση κατά τρόπο που να έχει υποβοηθήσει τον εχθρό, ή

(δ) σε διάστημα δέκα (10) ετών από την εγγραφή ή την πολιτογράφησή του καταδικάστηκε στη Δημοκρατία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα σε φυλάκιση για σοβαρό ποινικό αδίκημα, το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης πέντε (5) ετών και άνω ή για άλλο σοβαρό αδίκημα ή για αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα:

Νοείται ότι, σε περίπτωση καταδίκης αυτού σε άλλη χώρα, απαιτείται όπως η καταδίκη αφορά σε αδίκημα το οποίο συνιστά αδίκημα και στη Δημοκρατία και το οποίο, ως ανωτέρω προβλέπεται, επισύρει ποινή φυλάκισης,

(ε) σε διάστημα δέκα (10) ετών από την εγγραφή ή την πολιτογράφησή του καταζητείται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από τη EUROPOL ή σε διεθνές επίπεδο από την INTERPOL για σοβαρό ποινικό αδίκημα, το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης πέντε (5) ετών και άνω ή για άλλο σοβαρό αδίκημα ή για αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα:

Νοείται ότι, το αδίκημα για τη διάπραξη του οποίου καταζητείται το εν λόγω πρόσωπο συνιστά αδίκημα και στη Δημοκρατία το οποίο, ως ανωτέρω αναφέρεται, επισύρει ποινή φυλάκισης,

(στ) σε διάστημα δέκα (10) ετών από την εγγραφή ή την πολιτογράφησή του, του επιβλήθηκε καθεστώς κυρώσεων ή το όνομά του είναι ενταγμένο σε κατάλογο κυρώσεων, όπως ειδικότερα καθορίζεται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 111Α και 117,

(ζ) σε διάστημα δέκα (10) ετών από την εγγραφή ή την πολιτογράφησή του, διαπιστώνεται ότι κατ’ εξακολούθησιν δεν συμμορφώνεται με τα κριτήρια ή/και τις επιπρόσθετες προϋποθέσεις που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 111Α και 117.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με Διάταγμα να στερήσει οποιονδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας, το οποίο είναι πολιτογραφημένο πρόσωπο, την ιδιότητα του ως πολίτη εάν ικανοποιηθεί ότι το πρόσωπο αυτό διέμενε συνήθως σε ξένες χώρες για συνεχόμενο χρονικό διάστημα επτά ετών και εάν κατά τη διάρκεια του διαστήματος αυτού δεν-

(α) Διετέλεσε καθ' οιονδήποτε χρόνο στην υπηρεσία της Δημοκρατίας ή Διεθνούς Οργανισμού του οποίου η Δημοκρατία είναι μέλος, ή

(β) γνωστοποιούσε κάθε χρόνο, κατά τον καθορισμένο τρόπο, σε Προξενείο της Δημοκρατίας την πρόθεσή του να διατηρήσει την ιδιότητά του ως πολίτη της Δημοκρατίας.

(5) Το Υπουργικό Συμβούλιο, προτού εκδώσει Διάταγμα δυνάμει του παρόντος άρθρου βάσει οποιουδήποτε από τους καθοριζόμενους στα εδάφια (2) και (3) λόγους, ενημερώνει γραπτώς το επηρεαζόμενο πρόσωπο για τον λόγο βάσει του οποίου πρόκειται να εκδοθεί το εν λόγω Διάταγμα, όπως και για το δικαίωμά του να απευθυνθεί στην Ανεξάρτητη Επιτροπή Εξέτασης Αποστέρησης Υπηκοότητας, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

(6) Καθιδρύεται Επιτροπή καλουμένη “Ανεξάρτητη Επιτροπή Εξέτασης Αποστέρησης Υπηκοότητας” ή «Ανεξάρτητη Επιτροπή», η οποία συγκροτείται από τον πρόεδρο και δύο (2) μέλη, για να συμβουλεύει το Υπουργικό Συμβούλιο για θέματα αποστέρησης της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας.

(7) Ως πρόεδρος της Ανεξάρτητης Επιτροπής ορίζεται εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και ως μέλη ο Γενικός Λογιστής και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως  ή εκπρόσωποι αυτών.

(8) Η Ανεξάρτητη Επιτροπή δύναται, κατά την κρίση της, να καλεί ενώπιόν της το επηρεαζόμενο πρόσωπο για να εκφράσει τη θέση του ή να το εξετάσει βάσει του ενώπιόν της ευρισκόμενου υλικού, εφόσον ειδοποιήσει προηγουμένως το πρόσωπο αυτό ώστε να αποστείλει γραπτώς τη θέση του, δύναται δε να καλεί και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή/και να απαιτεί την προσκόμιση από οποιοδήποτε όργανο, υπηρεσία ή/και αρχή εγγράφων ή/και άλλων στοιχείων.

(9) Η Ανεξάρτητη Επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της κατόπιν αιτιολογημένης απόφασής της λαμβανομένης κατά πλειοψηφία, την οποία κοινοποιεί στο Υπουργικό Συμβούλιο.

(10) Το Υπουργικό Συμβούλιο εξετάζει τη γνώμη της Ανεξάρτητης Επιτροπής, ώστε να ικανοποιηθεί ότι με βάση τα ενώπιόν του στοιχεία ενδείκνυται να προχωρήσει σε πράξη αποστέρησης από συγκεκριμένο πρόσωπο ή από μέλος της οικογένειάς του της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας.