Στέρηση της ιδιότητας του πολίτη

113.—(1) Πολίτης της Δημοκρατίας ο οποίος είναι πολίτης σύμφωνα με εγγραφή ή είναι πολιτογραφημένο πρόσωπο, παύει να είναι πολίτης της

Δημοκρατίας εάν στερηθεί της ιδιότητας του πολίτη με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο αυτό.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με Διάταγμα να στερήσει οποιοδήποτε τέτοιο πολίτη από την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας εάν ικανοποιηθεί ότι η εγγραφή ή το πιστοποιητικό πολιτογράφησης αποκτήθηκε με δόλο, ψευδείς παραστάσεις ή απόκρυψη οποιουδήποτε ουσιώδους γεγονότος.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με Διάταγμα να στερήσει από οποιοδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας, το οποίο είναι πολιτογραφημένο πρόσωπο, την ιδιότητα του πολίτη εάν ικανοποιηθεί ότι ο πολίτης αυτός-

(α) Μέ έργα ή με λόγια επέδειξε, έλλειψη νομιμοφροσύνης ή δυσμένεια στη Δημοκρατία, ή

(β) σε οποιοδήποτε πόλεμο που διεξάγεται από τη Δημοκρατία παράνομα επιδόθηκε σε συναλλαγή ή επικοινώνησε με τον εχθρό ή επιδόθηκε στη διεξαγωγή ή συμμετείχε σε οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία σε γνώση του διεξαγόταν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσει τον εχθρό κατά τον πόλεμο αυτό, ή

(γ) μέσα σε πέντε χρόνια από την πολιτογράφηση του καταδικάστηκε σε οποιαδήποτε χώρα σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των δώδεκα μηνών.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με Διάταγμα να στερήσει οποιονδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας, το οποίο είναι πολιτογραφημένο πρόσωπο, την ιδιότητα του ως πολίτη εάν ικανοποιηθεί ότι το πρόσωπο αυτό διέμενε συνήθως σε ξένες χώρες για συνεχόμενο χρονικό διάστημα επτά ετών και εάν κατά τη διάρκεια του διαστήματος αυτού δεν-

(α) Διετέλεσε καθ' οιονδήποτε χρόνο στην υπηρεσία της Δημοκρατίας ή Διεθνούς Οργανισμού του οποίου η Δημοκρατία είναι μέλος, ή

(β) γνωστοποιούσε κάθε χρόνο, κατά τον καθορισμένο τρόπο, σε Προξενείο της Δημοκρατίας την πρόθεσή του να διατηρήσει την ιδιότητά του ως πολίτη της Δημοκρατίας.

(5) Το Υπουργικό Συμβούλιο δεν αποστερεί οποιοδήποτε πρόσωπο από την ιδιότητά του ως πολίτη σύμφωνα με το άρθρο αυτό εκτός εάν ικανοποιηθεί ότι δε συντελεί στο δημόσιο συμφέρον όπως το πρόσωπο αυτό εξακολουθήσει να είναι πολίτης της Δημοκρατίας.

(6) Προτού εκδώσει Διάταγμα σύμφωνα με το άρθρο αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο δίδει στο πρόσωπο, κατά του οποίου πρόκειται να εκδοθεί τέτοιο Διάταγμα, γραπτή ειδοποίηση με την οποία το πληροφορεί για το λόγο με βάση τον οποίο πρόκειται να εκδοθεί το εν λόγω Διάταγμα. Εάν το Διάταγμα αυτό πρόκειται να εκδοθεί με βάση οποιουσδήποτε από τους καθορισμένους στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου αυτού λόγους, το επηρεαζόμενο πρόσωπο ενημερώνεται ειδικά για το δικαίωμα που παρέχεται σ' αυτό για να ζητήσει τη διεξαγωγή έρευνας, σύμφωνα με το άρθρο αυτό.

(7) Εάν το Διάταγμα πρόκειται να εκδοθεί με βάση οποιουσδήποτε από τους καθορισμένους στα εδάφια (2) και (3) λόγους και το επηρεαζόμενο πρόσωπο ζητά τη διεξαγωγή έρευνας, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να παραπέμψει την υπόθεση αυτή στην Επιτροπή Έρευνας, που διορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή Έρευνας αποτελείται από τον Πρόεδρο, που έχει αποκτήσει δικαστική πείρα, και τέτοιο αριθμό μελών όπως το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαίο.