Τοπική ισχύς διαβατηρίων/ ταξιδιωτικών εγγράφων

69.—(1) Τα διαβατήρια/ταξιδιωτικά έγγραφα που εκδίδονται από το Λειτουργό, τους Επάρχους και τις Κυπριακές Προξενικές Αρχές του εξωτερικού ισχύουν για όλες τις χώρες του κόσμου.

(2) Ο Λειτουργός και οι Έπαρχοι δύνανται να εκδίδουν διαβατήρια/ ταξιδιωτικά έγγραφα που να ισχύουν για καθορισμένη χώρα αν τούτο επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον ή κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου προσώπου.