Δικαιούχοι διαβατηρίου/ ταξιδιωτικού εγγράφου

66.—(1) Διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο της Κυπριακής Δημοκρατίας χορηγείται μόνο σε πρόσωπο που είναι πολίτης της Δημοκρατίας εκτός αν προνοείται διαφορετικά στο παρόν άρθρο.

(2)  Τα ταξιδιωτικά έγγραφα διαχωρίζονται σε διαβατήρια και προσωρινά διαβατήρια (laissez passer). Τα διαβατήρια διαχωρίζονται περαιτέρω σε κανονικά, διπλωματικά, υπηρεσιακά και διαβατήρια που εκδίδονται δυνάμει του περί Προσφύγων Νόμου.  Τα διαβατήρια όπως και τα προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα είναι ατομικά και εκδίδονται προσωπικά στο όνομα του αιτητή ή της αιτήτριας.

(3) Τα διαβατήρια ισχύουν για δέκα χρόνια, εκτός από τα διαβατήρια που εκδίδονται σε πρόσωπα ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ ετών, τα οποία ισχύουν μόνο για πέντε χρόνια, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα πέντε χρόνια. Τα διαβατήρια περιορισμένης χρονικής ισχύος εκδίδονται σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την κρίση του Διευθυντή μέχρι πέντε χρόνια. Η διάρκεια ισχύος των προσωρινών διαβατηρίων καθορίζεται από την εκδίδουσα αρχή.

(4) Για τη χορήγηση διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου υποβάλλεται από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο αίτηση στον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα  του παρόντος Νόμου, κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογραμμένη, με την καταβολή του τέλους που αναφέρεται στον Πρώτο Πίνακα. Μαζί με κάθε αίτηση υποβάλλονται τα πιο κάτω:

(α) Πιστοποιητικό γέννησης (πρωτότυπο)·

(β) πιστοποιητικό γάμου (για παντρεμένες γυναίκες ή χήρες - πρωτότυπο)·

(γ) πιστοποιητικό κυπριακής ιθαγένειας (αν ο αιτητής απέκτησε την κυπριακή ιθαγένεια με εγγραφή ή πολιτογράφηση - πρωτότυπο)·

(δ) μία πρόσφατη φωτογραφία μεγέθους 4X5 εκατοστών·

(ε) το προηγούμενο διαβατήριο, αν ο αιτητής είναι ήδη κάτοχος διαβατηρίου·

(στ) το δελτίο ταυτότητας:

Νοείται ότι σε περίπτωση που τα πιο πάνω στοιχεία και δεδομένα εκτός της ταυτότητας έχουν καταχωρηθεί προηγουμένως στο σύστημα αρχείου πληθυσμού η προσκόμιση τους θα είναι προαιρετική:

Νοείται περαιτέρω ότι ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών, κανένα πρόσωπο δε δικαιούται σε δωρεάν έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου αλλά καταβάλλει τα καθοριζόμενα στον παρόντα Νόμο τέλη.

(5) Σε ανηλίκους εκδίδονται διαβατήρια νοουμένου ότι-

(α) Παρέχεται γραπτώς η συγκατάθεση και των δύο γονέων, ή

(β) με τη συγκατάθεση του ενός εκ των δύο γονέων που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου, ή

(γ) ο ένας εκ των δύο γονέων συγκατατίθεται όταν ο άλλος γονέας απουσιάζει μόνιμα στο εξωτερικό ή βρίσκεται σε άγνωστη διεύθυνση σύμφωνα με πιστοποίηση του κοινοτάρχη ή της αρμόδιας τοπικής αρχής, ή

(δ) με τη συγκατάθεση της μητέρας όταν ο ανήλικος είναι τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του και είναι αγνώστου πατρός.

(6) Η αίτηση για την έκδοση διαβατηρίου υποβάλλεται από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

(7) Στα πρόσωπα ηλικίας 15 — 18 χρονών, που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή τα οποία δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, χορηγείται διαβατήριο περιορισμένης χρονικής διάρκειας, η ισχύς του οποίου καθορίζεται από το Διευθυντή, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Άμυνας.

(8) Ο Διευθυντής, ο Έπαρχος και οι Προξενικές Αρχές δύνανται να χορηγούν προσωρινά διαβατήρια (laissez passer) σε Κύπριους πολίτες, περιορισμένης τοπικής και χρονικής ισχύος, σε πρόσωπα στερούμενα διαβατηρίων για την επιστροφή τους στην Κύπρο, ή για τη μετάβασή τους στη χώρα που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους.

(9) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου, ο Διευθυντής δύναται να εκδίδει προσωρινό διαβατήριο (laissez passer) σε αλλοδαπό για τη μετάβασή του στη χώρα προέλευσής του, όπου έχει τη μόνιμη διαμονή του ή στη χώρα της επιλογής του, νοουμένου ότι στερείται ταξιδιωτικού εγγράφου της χώρας από την οποία προέρχεται.

(10)  Η μορφή, ο τύπος, τα σχέδια και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία σχετικά με το διαβατήριο, καθορίζονται από το Διευθυντή, λαμβανομένου υπόψη και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών, όπως αυτός τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 444/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009, και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.