Δικαιούχοι διαβατηρίου/ ταξιδιωτικού εγγράφου

66.—(1) Διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο της Κυπριακής Δημοκρατίας χορηγείται μόνο σε πρόσωπο που είναι πολίτης της Δημοκρατίας.

(2) Τα ταξιδιωτικά έγγραφα διαχωρίζονται σε διαβατήρια κανονικού μεγέθους των τριάντα δύο σελίδων, διαβατήρια μεγάλου μεγέθους των εξήντα τεσσάρων σελίδων και προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα/διαβατήρια. Τα προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα είναι ατομικά, όπως επίσης και τα διαβατήρια, τα οποία εκδίδονται προσωπικά στο όνομα του αιτητή ή της αιτητρίας.

(3) Τα διαβατήρια ισχύουν για δέκα χρόνια, εκτός από τα διαβατήρια που εκδίδονται σε πρόσωπα ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ ετών, τα οποία ισχύουν μόνο για πέντε χρόνια, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα πέντε χρόνια. Τα διαβατήρια περιορισμένης χρονικής ισχύος εκδίδονται σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την κρίση του Λειτουργού Μετανάστευσης. Η διάρκεια ισχύος των προσωρινών διαβατηρίων καθορίζεται από την εκδίδουσα αρχή.

(4) Για τη χορήγηση διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου υποβάλλεται από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο αίτηση στον καθορισμένο τύπο, κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογραμμένη, με την καταβολή του τέλους που αναφέρεται στον Πρώτο Πίνακα. Μαζί με κάθε αίτηση υποβάλλονται τα πιο κάτω:

(α) Πιστοποιητικό γέννησης (πρωτότυπο)·

(β) πιστοποιητικό γάμου (για παντρεμένες γυναίκες ή χήρες - πρωτότυπο)·

(γ) πιστοποιητικό κυπριακής ιθαγένειας (αν ο αιτητής απέκτησε την κυπριακή ιθαγένεια με εγγραφή ή πολιτογράφηση - πρωτότυπο)·

(δ) μία πρόσφατη φωτογραφία μεγέθους 4X5 εκατοστών·

(ε) το προηγούμενο διαβατήριο, αν ο αιτητής είναι ήδη κάτοχος διαβατηρίου·

(στ) το δελτίο ταυτότητας:

Νοείται ότι σε περίπτωση που τα πιο πάνω στοιχεία και δεδομένα έχουν καταχωρηθεί προηγουμένως στο Σύστημα Αρχείου Πληθυσμού, η προσκόμιση των πιστοποιητικών και/ή της φωτογραφίας θα είναι προαιρετική.

(5) Σε ανηλίκους εκδίδονται διαβατήρια νοουμένου ότι-

(α) Παρέχεται γραπτώς η συγκατάθεση και των δύο γονέων, ή

(β) με τη συγκατάθεση του ενός εκ των δύο γονέων που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου, ή

(γ) ο ένας εκ των δύο γονέων συγκατατίθεται όταν ο άλλος γονέας απουσιάζει μόνιμα στο εξωτερικό ή βρίσκεται σε άγνωστη διεύθυνση, ή

(δ) με τη συγκατάθεση της μητέρας όταν ο ανήλικος είναι τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του και είναι αγνώστου πατρός.

(6) Η αίτηση για την έκδοση διαβατηρίου υποβάλλεται από ή εκ μέρους του ενδιαφερόμενου προσώπου.

(7) Στα πρόσωπα ηλικίας 15 — 18 χρονών, που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή τα οποία δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, χορηγείται διαβατήριο περιορισμένης χρονικής διάρκειας, η ισχύς του οποίου καθορίζεται από το Λειτουργό Μετανάστευσης, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Άμυνας.

(8) Ο Λειτουργός, ο Έπαρχος και οι Προξενικές Αρχές δύνανται να χορηγούν προσωρινά διαβατήρια σε Κύπριους πολίτες, περιορισμένης τοπικής και χρονικής ισχύος, σε πρόσωπα στερούμενα διαβατηρίων για την επιστροφή τους στην Κύπρο, ή για τη μετάβασή τους στη χώρα που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους.

(9) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου, ο Λειτουργός δύναται να εκδίδει προσωρινό διαβατήριο σε αλλοδαπό για τη μετάβασή του στη χώρα προέλευσής του, όπου έχει τη μόνιμη διαμονή του ή στη χώρα της επιλογής του, νοουμένου ότι στερείται ταξιδιωτικού εγγράφου της χώρας από την οποία προέρχεται.

(10) Το σχέδιο και τα στοιχεία που περιέχονται στις σελίδες του ταξιδιωτικού εγγράφου και γενικά οποιαδήποτε άλλα στοιχεία σχετικά με την εμφάνιση, τον τύπο και τη μορφή του εν λόγω εγγράφου καθορίζονται με Κανονισμούς.