Μελέτη Αρχείου

53. Ο Γενικός Ληξίαρχος και ο Ληξίαρχος μπορεί να επιτρέψει σε ορισμένα πρόσωπα τη μελέτη των Αρχείων, με βάση ειδικά κριτήρια και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, που θα καθορισθούν με Κανονισμούς, για σκοπούς επιστημονικής έρευνας. Απαγορεύεται από το πρόσωπο αυτό η αποκάλυψη οποιωνδήποτε λεπτομερειών που αφορούν οποιαδήποτε καταχώρηση στο Αρχείο.