Διόρθωση λαθών

41. Ο Γενικός Ληξίαρχος μπορεί, αν θεωρεί τούτο αναγκαίο, με βάση μαρτυρία που παρέχεται σ' αυτόν από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, την οποία κρίνει ικανοποιητική, να προβεί στη διόρθωση γραφικού λάθους ή οιουδήποτε άλλου λάθους σχετικά με τα πραγματικά γεγονότα οιασδήποτε εγγραφής στο Αρχείο του Ληξιαρχείου.