Τιμητική πολιτογράφηση αλλοδαπού, για λόγους δημοσίου συμφέροντος

111Α(1)  Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις παροχής υψίστου επιπέδου υπηρεσιών προς τη Δημοκρατία, οι οποίες αναφέρονται στη σχετική απόφαση, να επιτρέψει, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως τιμητικά πολιτογραφηθεί αλλοδαπός χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στις παραγράφους (1)(α), (1)(β) και (1)(δ) του Τρίτου Πίνακα.

(2)  Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει την πολιτογράφηση αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών χωρίς να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στις παραγράφους (1)(α), (1)(β) και (1)(δ) του Τρίτου Πίνακα.

(3)  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα ως άνω εδάφια (1) και (2) απαιτείται όπως ενημερώνεται εκ των προτέρων η Βουλή των Αντιπροσώπων.

(4) Για τους σκοπούς των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 117 στους οποίους καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τα οποία επιτρέπεται η τιμητική πολιτογράφηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος και η πολιτογράφηση αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών, χωρίς να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (1)(α), (1)(β) και (1)(δ) του Τρίτου Πίνακα.