Εξοπλισμός και διεθνείς απαιτήσεις

6.-(1) Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α, ο οποίος τοποθετείται ή εγκαθίσταται σε κυπριακό και κοινοτικό πλοίο κατά ή μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις των διεθνών διατάξεων που αναφέρονται στο εν λόγω Παράρτημα.

(2) Η συμμόρφωση του εξοπλισμού με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων, των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων του ΙΜΟ πρέπει να εκτιμάται μόνο σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα δοκιμής και τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α. Για όλα τα είδη που απαριθμούνται στο εν λόγω Παράρτημα και για τα οποία αναγράφονται ταυτοχρόνως πρότυπα IEC και ETSI, αυτά αποτελούν εναλλακτικές δυνατότητες και ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος εντός της Κοινότητας αντιπρόσωπος του μπορεί να αποφασίζει ποιό από τα δύο θα χρησιμοποιείται.

(3) Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος Α και έχει κατασκευασθεί πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου μπορεί επίσης να διατίθεται στην αγορά και να τοποθετείται ή να εγκαθίσταται επί κυπριακού και κοινοτικού πλοίου του οποίου τα πιστοποιητικά εκδίδονται από την Αρμόδια Αρχή ή εκ μέρους της, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, επί δύο έτη από την ανωτέρω ημερομηνία, εφόσον είχε κατασκευασθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες έγκρισης τύπου που ίσχυαν στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Νόμου.