Επίλυση διαφορών σε σχέση με πρόσβαση σε ανάντη δίκτυα αγωγών

36. -(1) Κανονισμοί, που εκδίδονται από τον Υπουργό, προνοούν την ύπαρξη μηχανισμών επίλυσης διαφορών από τη ΡΑΕΚ, ως ανεξάρτητης αρχής, η οποία έχει πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες, για την ταχεία επίλυση διαφορών για την πρόσβαση σε ανάντη δίκτυα αγωγών, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων του εδαφίου (2) του άρθρου 38 και τον αριθμό των μερών που μπορεί να διαπραγματεύονται την πρόσβαση σε τέτοια δίκτυα.

(2) Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, εφαρμόζονται οι εν λόγω μηχανισμοί επίλυσης διαφορών σε περίπτωση που η Κύπρος έχει δικαιοδοσία στο ανάντη δίκτυο αγωγών, το οποίο αρνείται την πρόσβαση.

(3) Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών όπου περισσότερα από ένα κράτη μέλη καλύπτουν το οικείο δίκτυο, η ΡΑΕΚ συνεννοείται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή του παρόντος Νόμου.