Επίλυση διαφορών σε σχέση με διαπραγματεύσεις για πρόσβαση στο δίκτυο

34.-(1) Προς το σκοπό διασφάλισης ότι, τα ενδιαφερόμενα μέρη διαπραγματεύονται την πρόσβαση στο δίκτυο καλόπιστα, χωρίς να καταχρώνται της διαπραγματευτικής τους θέσης για να εμποδίσουν την αίσια έκβαση των διαπραγματεύσεων, δίδεται αρμοδιότητα στην ΡΑΕΚ -

(α) Για επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από τις εν λόγω διαπραγματεύσεις, και

(β) για απαγόρευση πρόσβασης στο δίκτυο οποιουδήποτε ενδιαφερομένου,

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 43(2)(δ) καθορίζουν τα μέτρα διασφάλισης της διαφάνειας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, της δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών σε ισότιμη βάση και της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας αυτής, καθώς επίσης και τη διαδικασία που ακολουθείται για την επίλυση της διαφοράς ενώπιον της ΡΑΕΚ.

(3) Η ΡΑΕΚ υποβάλλει τα συμπεράσματά της το ταχύτερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει εντός δώδεκα εβδομάδων από την ημερομηνία που τέθηκε ενώπιον της η διαφορά για επίλυση.