Τροποποίηση, αναστολή και ανάκληση άδειας

12. Άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, υπόκειται σε τροποποίηση, μεταβίβαση, αναστολή ή ανάκληση, ή παρέχεται εξαίρεση από άδεια, σύμφωνα με διαδικασία που προβλέπεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται από τη ΡΑΕΚ δυνάμει του άρθρου 43(2)(α).