Τροποποίηση, αναστολή και ανάκληση άδειας

12. Άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, υπόκειται σε τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση, σύμφωνα με διαδικασία που προβλέπεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται από τη ΡΑΕΚ δυνάμει του άρθρου 43(2)(α).