Βήμα τιμής

50.-(1) Η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας θεσπίζει καθεστώτα βήματος τιμής σε μετοχές, αποθετήρια έγγραφα, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοοικονομικά μέσα, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλα χρηματοοικονομικά μέσα για τα οποία καταρτίζονται ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα από την ΕΑΚΑΑ δυνάμει του Άρθρου 49, παράγραφος 4, της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

(2) Τα καθεστώτα βήματος τιμής που αναφέρονται στο εδάφιο (1) -

(α) Βαθμονομούνται για να αντικατοπτρίζουν το προφίλ ρευστότητας του χρηματοοικονομικού μέσου σε διάφορες αγορές και το μέσο άνοιγμα τιμής προσφοράς-ζήτησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επιθυμητό να καθίσταται δυνατή η διαμόρφωση ευλόγως σταθερών τιμών χωρίς να περιορίζεται αδικαιολόγητα περαιτέρω μείωση του ανοίγματος τιμών·

(β) προσαρμόζουν το βήμα τιμής για κάθε χρηματοοικονομικό μέσο καταλλήλως.