Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων

13.-(1) Ο Υφυπουργός Πολιτισμού παρά τω Προέδρω συντάσσει κατ’ έτος έκθεση, καλουμένη «Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων», την οποία υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο και καταθέτει, ταυτόχρονα, στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς ενημέρωση.

(2) Η δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) συντασσόμενη έκθεση δημοσιεύεται στον τύπο και κατά τον τρόπο που ο Υφυπουργός Πολιτισμού παρά τω Προέδρω ήθελε κρίνει δόκιμο και, σε κάθε περίπτωση, αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού:

Νοείται ότι, η πρώτη τοιαύτη έκθεση αντιστοιχεί στην περίοδο του έτους, η οποία καλύπτει την περίοδο που αρχίζει από την ημερομηνία διορισμού του πρώτου Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω μέχρι τη λήξη του οικείου έτους.