Αρμόδια αρχή

12. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού παρά τω Προέδρω αποτελεί τον πολιτικό προϊστάμενο και την αρμόδια αρχή για τους υπαλλήλους του Υφυπουργείου Πολιτισμού και ενεργεί μέσω του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού, κατ’ αναλογίαν, των ισχυόντων για υπουργό σε σχέση με το προσωπικό του υπουργείου του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου:

Νοείται ότι, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού έχει την αρμοδιότητα διοίκησης του Υφυπουργείου Πολιτισμού.