Διορισμός Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω, εξουσίες και όροι υπηρεσίας

14.-(1) Ο διορισμός του Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω συντελείται με πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), πρόσωπο διοριζόμενο ως Υφυπουργός Πολιτισμού παρά τω Προέδρω ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, όπως και οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες ανατίθενται σε αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(3) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (2), στις εξουσίες και αρμοδιότητες του Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:

(α) Η πολιτική εποπτεία του Υφυπουργείου Πολιτισμού·

(β) η εποπτεία του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και της εν γένει λειτουργίας του σε σχέση με το κρατικό θέατρο και τις προβλεπόμενες από τον περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμο για τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας εξουσίες και αρμοδιότητες·

(γ) ο έλεγχος της αποστολής οργανισμών ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, περιλαμβανομένου του ιδρύματος το οποίο επονομάζεται «Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου»·

(δ) η πολιτική εκπροσώπηση της Δημοκρατίας σε όργανα και θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό, η ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων και η διενέργεια οποιωνδήποτε πράξεων εμπίπτουν στις ανατιθέμενες σε αυτόν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου εξουσίες ή αρμοδιότητες ή/και στις εξουσίες και αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αυτόν απευθείας από το Υπουργικό Συμβούλιο·

(ε) η διαχείριση όλων των ζητημάτων και υποθέσεων που εμπίπτουν στις εξουσίες και αρμοδιότητές του·

(στ) η έκδοση εγκυκλίων, εσωτερικών οδηγιών και γενικών οδηγιών προς εκτέλεση οποιωνδήποτε εξουσιών ή αρμοδιοτήτων και την εφαρμογή οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου εν ισχύι Νόμου σχετικού με τις εξουσίες και αρμοδιότητές του·

(ζ) κάθε προπαρασκευαστική εργασία προς υποβολή σε υπουργό, αναλόγως του θέματος, προσχεδίου νομοσχεδίου, προσχεδίου διατάγματος ή προσχεδίου Κανονισμών που αφορούν στις εξουσίες και αρμοδιότητες που του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.