Ίδρυση υφυπουργείου πολιτισμού και αρμοδιότητες

3. Καθιδρύεται διά του παρόντος Νόμου υφυπουργείο καλούμενο «Υφυπουργείο Πολιτισμού», στο οποίο ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Η χάραξη και εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προώθηση της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίαςˑ

(β) η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας της Δημοκρατίας και η ορθή αξιοποίηση των έργων της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης δημιουργίας∙

(γ) η διαχείριση, προστασία και προβολή των αρχαιοτήτων, των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων και η εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και ανασκαφών στη Δημοκρατίαˑ

(δ) η καταγραφή και αποδελτίωση, με συμβατικά ή/και ψηφιακά μέσα, της πολιτιστικής κληρονομιάς περιλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς στις κατεχόμενες από τον τουρκικό στρατό περιοχές της Δημοκρατίας για σκοπούς προστασίας και διάσωσής τους από καταστροφές ή λεηλασία, αποτροπής επεμβάσεων ή/και πλαστογράφησης και η προβολή της πραγματικής πολιτιστικής ταυτότητας των κατεχόμενων περιοχώνˑ

(ε) η διαχείριση και εποπτεία των δημόσιων μουσείων, πινακοθηκών, βιβλιοθηκών και άλλων συναφών πολιτιστικών οργανισμών και ιδρυμάτωνˑ

(στ) η ανάπτυξη πολιτικής για την ενθάρρυνση της εκδοτικής δραστηριότητας και την καλλιέργεια της λογοτεχνίας, των επιστημών και των γραμμάτων εν γένειˑ

(ζ) η προώθηση της εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης επί θεμάτων πολιτισμούˑ

(η) η προώθηση και στήριξη, περιλαμβανομένης της παροχής κινήτρων και/ή της εκπόνησης ειδικών προγραμμάτων, επενδύσεων σε υποδομές και έργα πολιτισμού εν γένειˑ

(θ) η υλοποίηση πολιτικών σχετικών με την προώθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, καθώς και η παροχή στους πολίτες πρόσβασης και συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή της χώραςˑ

(ι) η προαγωγή της θεατρικής τέχνης, μέσω της διαμόρφωσης πολιτικής ανάπτυξης προγραμμάτων και κινήτρων για τη στήριξη της θεατρικής δημιουργίας, όπως και ανάπτυξης και προώθησης της συνεργασίας μεταξύ του κυπριακού θεάτρου και του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρουˑ

(ια) η καλλιέργεια θεατρικής παιδείας και η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ του κυπριακού θεάτρου και των θεάτρων της αλλοδαπήςˑ

(ιβ) η παροχή χορηγιών και υποστηρικτικών δομών σε επαγγελματικές ομάδες και θιάσους για την ανάπτυξη της θεατρικής δραστηριότητας, βάσει συγκεκριμένων σχεδίων και κινήτρων, τα οποία διέπονται από Κανονισμούς εκδιδομένους δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15·

(ιγ) η ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στην πολιτιστική ζωή και η δημιουργία και ανάπτυξη πολιτικής αποκέντρωσης και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιφέρειαςˑ

(ιδ) η επεξεργασία και εφαρμογή προγραμμάτων χρηματοδότησης, στήριξης και ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας φορέων και οργανισμών που αναπτύσσουν πολιτιστική δραστηριότητα, καθώς και ερασιτεχνών δημιουργών·

(ιε) η διενέργεια ερευνών και μελετών και η δημιουργία αρχείων σχετικών με την πολιτιστική κληρονομιά και την καλλιτεχνική δημιουργίαˑ

(ιστ) η διοργάνωση διαγωνισμών και η απονομή βραβείων για σκοπούς ενθάρρυνσης της πολιτιστικής δημιουργίαςˑ

(ιζ) η χάραξη πολιτικής για την προβολή, προώθηση και ανάδειξη της αρχαίας πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής ταυτότητας της Δημοκρατίας στην αλλοδαπή.

(ιη) η αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ταμείων σχετικών με τον πολιτισμόˑ

(ιθ) η ανάπτυξη πολιτιστικών συνεργασιών με άλλα κράτη και η προώθηση της ανταλλαγής πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές δίκτυοˑ

(κ) η υιοθέτηση πολιτικής για την ανάπτυξη πολιτιστικών σχέσεων και πολιτιστικής διπλωματίας, με απώτερο στόχο τη θεμελίωση των βάσεων για δυναμική προώθηση του πολιτιστικού προϊόντος της Δημοκρατίας∙

(κα) η εποπτεία πολιτιστικών θεμάτων και η συνεργασία με άλλα τμήματα και υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και/ή οργανισμούς που έχουν πολιτιστική δράση και ασκούν πολιτιστική διακυβέρνησηˑ

(κβ) η προβολή και ανάπτυξη της λαϊκής τέχνης και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και η αξιοποίησή τους, στο πλαίσιο της σύγχρονης κυπριακής χειροτεχνίας.

(κγ) η ανάδειξη, διαφύλαξη, προώθηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής δημιουργίας των κοινοτήτων, όπως και των θρησκευτικών ομάδων των Αρμενίων, των Λατίνων και των Μαρωνιτών·

(κδ) η ανάδειξη, διάσωση και προβολή της λαϊκής διαλεκτικής ποίησης·

(κε) ο έλεγχος της αποστολής οργανισμών ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, περιλαμβανομένου του ιδρύματος «Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου»·

(κστ) η συνεχής αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της δομής και των υπηρεσιών του καθιδρυομένου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου υφυπουργείου·

(κζ) η προώθηση της καινοτομίας στον χώρο του πολιτισμού:

Νοείται ότι, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δυνατόν να ανατεθούν στο Υφυπουργείο Πολιτισμού και οποιεσδήποτε άλλες συναφείς με τον πολιτισμό δραστηριότητες.