Στελέχωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού και μεταφορά υπηρεσιών και τμημάτων σε αυτό

4.-(1) Το Υφυπουργείο Πολιτισμού λειτουργεί, διοικείται και στελεχώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών, όπως και οποιουδήποτε άλλου εν ισχύι Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών που ρυθμίζουν θέματα στελέχωσης της δημόσιας υπηρεσίας.

(2) Για σκοπούς στελέχωσης και διοικητικής διάρθρωσης του Υφυπουργείου Πολιτισμού, μεταφέρονται υπό την υφιστάμενη δομή και αρμοδιότητές τους και εντάσσονται σε αυτό, τμήματα και υπηρεσίες, τα οποία εφεξής συνιστούν τμήματα αυτού, ήτοι-

(α) οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες.

(β) η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας. και

(γ) επιφυλασσομένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 24, το Τμήμα Αρχαιοτήτων με τις απορρέουσες από τις διατάξεις του περί Αρχαιοτήτων Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς αρμοδιότητες.

(3) Επιπροσθέτως των προβλεπομένων από τις διατάξεις του εδαφίου (2), μεταφέρεται και εντάσσεται στις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου Πολιτισμού και η υπό του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου ασκουμένη αρμοδιότητα της θεατρικής ανάπτυξης.