Άλλα συναφή δικαιώματα και ρυθμίσεις για τους υπαλλήλους του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου που μεταφέρονται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού

11. Υπάλληλος του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, ο οποίος μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διατηρεί τη μισθοδοτική κλίμακα, στην οποία είναι τοποθετημένος κατά τον χρόνο μεταφοράς του, περιλαμβανομένων και οποιωνδήποτε ισχυουσών προσωπικών ρυθμίσεων:

Νοείται ότι, η υπηρεσία στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου υπαλλήλου ο οποίος μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, θεωρείται ως άνευ διακοπής συνέχιση της υπηρεσίας αυτού στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και οι απολαβές και λοιποί όροι υπηρεσίας του κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο Υφυπουργείο Πολιτισμού δεν δύναται να μεταβληθούν δυσμενώς, παρά μόνο στην περίπτωση κατά την οποία οι όροι αυτοί μεταβάλλονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο για τους δημόσιους υπαλλήλους:

Νοείται περαιτέρω ότι, τυχόν συσσωρευμένη άδεια ανάπαυσης εις πίστιν υπαλλήλου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, κατά την ημερομηνία μεταφοράς αυτού στο Υφυπουργείο Πολιτισμού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, μεταφέρεται και υπολογίζεται από την ημερομηνία αυτή βάσει των διατάξεων των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών, λαμβανομένης υπόψη της υπηρεσίας αυτού στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου.