Διάρκεια θητείας του Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω

15. Η διάρκεια της θητείας του Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω δεν υπερβαίνει τη διάρκεια της θητείας του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας κατά την οποία ούτος διορίστηκε και τερματίζεται, οποτεδήποτε κατά την απόλυτη κρίση του Προέδρου της Δημοκρατίας.