Αποζημίωση και συνταξιοδοτικά ωφελήματα του Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω

17.-(1) Η καταβλητέα στον Υφυπουργό Πολιτισμού παρά τω Προέδρω αποζημίωση καθορίζεται στο ύψος της προβλεπόμενης για τον υπουργό αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Υπουργών και του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Αποζημίωσις) Νόμου.

(2) Ο Υφυπουργός Πολιτισμού παρά τω Προέδρω απολαύει των ίδιων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, τα οποία προβλέπονται για τους υπουργούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) Νόμου:

Νοείται ότι, ο Υφυπουργός Πολιτισμού παρά τω Προέδρω λαμβάνει, κατ’ αναλογίαν των ισχυόντων για τους υπουργούς, οποιαδήποτε άλλα καταβλητέα ωφελήματα και υπόκειται στους ίδιους όρους με αυτούς.