ΜΕΡΟΣ VI ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αποδεκτή μαρτυρία

16. Σε οποιαδήποτε διαδικασία για αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οποιαδήποτε στοιχεία καταγράφηκαν από ταχογράφο, τοποθετημένο σε όχημα δυνάμει των άρθρων 8 και 9, αποτελούν αποδεκτή μαρτυρία προς απόδειξη των γεγονότων στα οποία αυτά αναφέρονται.

Κανονισμοί

17. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, χωρίς αυτό να αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

Μεταβατικές Διατάξεις

18.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), για τα υφιστάμενα οχήματα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, η υποχρέωση εγκατάστασης ταχογράφου, που προβλέπεται στο άρθρο 8, λογίζεται ότι αρχίζει σε ημερομηνία που θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Για οχήματα που εγγράφονται για πρώτη φορά στη Δημοκρατία, με βάση τους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους του 1972 έως το 2001 και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου καθώς και για τα υφιστάμενα τουριστικά λεωφορεία και φορτηγά που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, η υποχρέωση εγκατάστασης ταχογράφου, που προβλέπεται στο άρθρο 8, λογίζεται ότι αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

19. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.