ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης Οδηγών Νόμος του 2002.

Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν προκύπτει διαφορετική από το κείμενο έννοια-

«ανάπαυση» σημαίνει κάθε περίοδο μίας ώρας τουλάχιστο, χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός μπορεί να διαθέσει ελεύθερα το χρόνο του·

«ανώτατο επιτρεπόμενο μεικτό βάρος» σημαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος έτοιμου προς κίνηση, συμπεριλαμβανομένου του ωφέλιμου φορτίου·

«αυτοκίνητο» σημαίνει όχημα, που κινείται μηχανικά και αυτοδύναμα, το οποίο κυκλοφορεί στις οδούς και όχι σε σιδηροτροχιές και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων·

«εβδομάδα» σημαίνει τη χρονική περίοδο από τη Δευτέρα, ώρα 0.00 έως την Κυριακή ώρα 24.00·

«ελκυστήρας» σημαίνει όχημα, που κινείται μηχανικά και αυτοδύναμα, το οποίο κυκλοφορεί στις οδούς και όχι σε σιδηροτροχιές και το οποίο έχει κατασκευασθεί ειδικά για να σύρει, να ωθεί ή να κινεί ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα, εργαλεία ή μηχανήματα·

«Εντεταλμένη Υπηρεσία» σημαίνει την Υπηρεσία Βιομηχανικών Σχέσεων του Υπουργείου-Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τέτοια άλλη Υπηρεσία που εξουσιοδοτείται από τον Υπουργό για την άσκηση εξειδικευμένων καθηκόντων, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει πρόσωπο που εξουσιοδοτείται βάση του άρθρου 12·

«ημερήσια περίοδος οδήγησης» σημαίνει τη συνολική διάρκεια οδήγησης μεταξύ δύο ημερήσιων περιόδων ανάπαυσης ή μεταξύ μιας ημερήσιας και μιας εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης·

«ημιρυμουλκούμενο» σημαίνει ρυμουλκούμενο χωρίς εμπρόσθιο άξονα, το οποίο έχει συζευχθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το σημαντικό μέρος του βάρους του ρυμουλκούμενου αυτού και του φορτίου του, να φέρεται από τον ελκυστήρα ή το αυτοκίνητο·

«καρτέλα ταχογράφου» σημαίνει την καρτέλα που τοποθετείται σε ταχογράφο για να καταγράψει τις ώρες οδήγησης και είναι είτε σε χάρτινη είτε σε ηλεκτρονική μορφή·

«οδηγός» σημαίνει πρόσωπο που οδηγεί όχημα, ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα, ή που ευρίσκεται μέσα στο όχημα για να το οδηγήσει εάν παραστεί ανάγκη·

«οδική μεταφορά» σημαίνει κάθε μετακίνηση οχήματος, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων, με ή χωρίς φορτίο, επί οδού που είναι ανοικτή σε δημόσια χρήση·

«όχημα» περιλαμβάνει αυτοκίνητο, ελκυστήρα, ρυμουλκούμενο, ημιρυμουλκούμενο·

«ρυμουλκούμενο» σημαίνει όχημα προορισμένο να συζευχθεί με αυτοκίνητο ή με ελκυστήρα·

«τακτική επιβατική γραμμή» σημαίνει τη μεταφορά επιβατών κατά καθορισμένα χρονικά διαστήματα, σε καθορισμένη διαδρομή, με τους επιβάτες να επιβιβάζονται και αποβιβάζονται σε προκαθορισμένα σημεία στάσεως·

«ταχογράφος» σημαίνει τη συσκευή ελέγχου, που προορίζεται να τοποθετηθεί στα οδικά οχήματα για να δεικνύει και να καταγράφει αυτόματα ή ημιαυτόματα τις ενδείξεις για την πορεία αυτών, περιλαμβανομένης και της ταχύτητας των οχημάτων και για τις χρονικές περιόδους οδήγησης·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις οδικές μεταφορές που εκτελούνται από οχήματα στο έδαφος της Δημοκρατίας, εξαιρουμένων των οδικών μεταφορών που εκτελούνται από-

(α) Οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, όταν το ανώτατο επιτρεπόμενο μικτό βάρος, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου, δεν ξεπερνά τους 3,5 τόνους·

(β) επιβατικά οχήματα, τα οποία, από την κατασκευή και τον εξοπλισμό τους, είναι κατάλληλα για τη μεταφορά μέχρι και εννέα ατόμων, του οδηγού συμπεριλαμβανομένου, και προορίζονται για το σκοπό αυτό:

Νοείται ότι, στα πιο πάνω οχήματα δεν περιλαμβάνονται οχήματα, στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια οδικής χρήσης για μεταφορά επιβατών υπεραστικών ταξί με κόμιστρο κατ' επιβάτη, με βάση τους περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμους του 1982 μέχρι 2001 καθώς και οχήματα που χρησιμοποιούνται σε τακτικές επιβατικές γραμμές των οποίων η διαδρομή της καθορισμένης υπηρεσίας του οχήματος αυτού, δεν υπερβαίνει τα 50 χλμ.·

(γ) οχήματα που η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητά τους δεν υπερβαίνει τα 30 χλμ/ώρα·

(δ) οχήματα που χρησιμοποιούνται ή βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων, της πολιτικής άμυνας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας ή σωμάτων ασφαλείας·

(ε) οχήματα που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες αποχετεύσεων, αντιπλημμυρικής προστασίας, υδρεύσεως, αερίου, ηλεκτρισμού, οδοποιίας, αποκομιδής απορριμμάτων, τηλεγράφου, τηλεφώνου, ταχυδρομικών αποστολών, ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και ανίχνευσης των πομπών ή δεκτών τηλεόρασης ή ραδιοφώνου·

(στ) οχήματα που χρησιμοποιούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή σε επιχειρήσεις διάσωσης·

(ζ) ειδικά οχήματα που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς·

(η) οχήματα που μεταφέρουν τον εξοπλισμό τσίρκων ή πανηγυριών·

(θ) ειδικά οχήματα για την παροχή οδικής βοήθειας·

(ι) οχήματα τα οποία υποβάλλονται σε οδικές δοκιμές για λόγους τεχνικής βελτίωσης, επισκευής ή συντήρησης και οχήματα καινούργια που έχουν υποστεί μετατροπές και δεν έχουν ακόμα τεθεί σε κυκλοφορία·

(ια) οχήματα που χρησιμοποιούνται για μη εμπορικές μεταφορές αγαθών, για ιδιωτικούς σκοπούς·

(ιβ) οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή γάλακτος από αγροκτήματα ή για τη επιστροφή στα αγροκτήματα των δοχείων γάλακτος ή για την μεταφορά γαλακτοκομικών προϊόντων που προορίζονται για ζωοτροφές-

(ιγ) οχήματα που χρησιμοποιούνται από το δημόσιο για δημόσιες υπηρεσίες που δεν ανταγωνίζονται τους επαγγελματίες μεταφορείς-

(ιδ) οχήματα που χρησιμοποιούνται για μεταφορά εμπορευμάτων από αγροτικές, φυτοκομικές, δασικές ή αλιευτικές επιχειρήσεις, σε ακτίνα 50 χλμ από το μέρος που είναι συνήθως η βάση του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων και των δήμων και κοινοτήτων, των οποίων το κέντρο ευρίσκεται εντός της ακτίνας αυτής-

(ιε) οχήματα που χρησιμοποιούνται για μεταφορές σφαγίων ζώων ή υπολειμμάτων τους, εφόσον τα φορτία δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση-

(ιστ) οχήματα που χρησιμοποιούνται για μεταφορές ζώντων ζώων, από τα αγροκτήματα στις τοπικές αγορές και τανάπαλιν ή από τις αγορές στα τοπικά σφαγεία-

(ιζ) οχήματα που χρησιμοποιούνται ως κινητά καταστήματα για την εξυπηρέτηση των τοπικών αγορών ή για πωλήσεις κατ' οίκον, ή για κινητές τραπεζικές συναλλαγματικές ή αποταμιευτικές δραστηριότητες, λατρευτικούς σκοπούς, δανεισμό βιβλίων, δίσκων ή κασετών, πολιτιστικές εκδηλώσεις ή κινητές εκθέσεις και έχουν ειδικά διαρρυθμιστεί για τις χρήσεις αυτές-

(ιη) οχήματα που μεταφέρουν υλικό ή εξοπλισμό, που χρησιμοποιείται από τον οδηγό τους κατά την άσκηση του επαγγέλματος του, μέσα σε ακτίνα 50 χλμ από το μέρος που είναι συνήθως η βάση του οχήματος, εφόσον η οδήγηση του οχήματος δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού και εφόσον η παρέκκλιση δε θίγει σοβαρά τους σκοπούς που επιδιώκει ο παρών Νόμος·

(ιθ) οχήματα που χρησιμοποιούνται για μεταφορά εμπορευμάτων και κινούνται με αέριο, το οποίο παράγεται στο όχημα, ή που κινούνται με ηλεκτρισμό, ή είναι εφοδιασμένα με επιβραδυντήρα, εφόσον τα οχήματα αυτά, στα οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας, εξομοιώνονται προς οχήματα που κινούνται με βενζινοκινητήρα ή πετρελαιοκινητήρα των οποίων το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, συμπεριλαμβανομένου του ρυμουλκούμενου ή του ημιρυμουλκούμενου, δεν ξεπερνά τους 3,5 τόνους·

(κ) οχήματα που χρησιμοποιούνται για μαθήματα οδήγησης αυτοκινήτου για την απόκτηση άδειας οδήγησης·

(κα) ελκυστήρες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για γεωργικές και δασικές εργασίες.