ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
Ίδρυση Γραφείου του Επιτρόπου

8. -(1) Ιδρύεται Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, το οποίο θα έχει δική του χωριστή νομική προσωπικότητα.

(2) Ο Επίτροπος προΐσταται του εν λόγω Γραφείου.

(3) Το Γραφείο στελεχώνεται, λειτουργεί και διοικείται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και κανονισμούς, που θέλουν τυχόν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(4) Εν πάση περιπτώσει το Γραφείο παρέχει στον Επίτροπο και Βοηθό Επίτροπο κάθε δυνατή διευκόλυνση, ως εκάστοτε ο Επίτροπος κρίνει αναγκαία προς άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και εκπλήρωση των καθηκόντων του, και εισπράττει και, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 9 και 10, διαχειρίζεται όλα τα ποσά, που καταβάλλονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού κανονισμών.

(5) Το προσωπικό του Γραφείου ενεργεί σύμφωνα με εντολές ή οδηγίες του Επιτρόπου.

(6) Εν πάση περιπτώσει και άνευ επηρεασμού των άλλων εδαφίων του παρόντος άρθρου ο Επίτροπος ασκεί εποπτεία και έλεγχο επί του Γραφείου και του προσωπικού του.

Εξουσίες του Γραφείου του Επιτρόπου σε σχέση με απόκτηση, διάθεση και επένδυση περιουσίας

9. Προς εκπλήρωση εντολής του Επιτρόπου και σύμφωνα με τυχόν όρους και προϋποθέσεις, που ο Επίτροπος κρίνει σκόπιμο να διατυπώσει, το Γραφείο δύναται -

(α) Να αποκτά με αγορά, ανταλλαγή, δωρεά ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ακίνητη ή κινητή περιουσία -

(αα) Για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του Επιτρόπου,

(ββ) για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του Γραφείου,

(β) να αποδέχεται την παροχή χορηγιών στο Γραφείο και στον Επίτροπο, από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνή οργανισμό, νοουμένου ότι ο τελευταίος δεν είναι, δημόσιος, ή άλλος παροχέας τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή τηλεπικοινωνιακών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών, και δεν έχει εν πάση περιπτώσει εμπλοκή ή οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο συμφέρον σε οποιοδήποτε τέτοιο παροχέα, ή σε επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών ή ταχυδρομείων,

(γ) να πωλεί, ανταλλάσσει, εκμισθώνει, εκχωρεί ή διαθέτει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία του Γραφείου και να υποθηκεύει ή επιβαρύνει την εν λόγω περιουσία για τις ανάγκες του Γραφείου ή του Επιτρόπου,

(δ) να μισθώνει ή εξασφαλίζει άδεια χρήσης οποιασδήποτε ακίνητης ή κινητής περιουσίας για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του Γραφείου και του Επιτρόπου,

(ε) τη εγκρίσει του Επιτρόπου, να συνάπτει δάνεια αναγκαία προς υλοποίηση οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις παραγράφους (α), (γ) και (δ) πιο πάνω,

(στ) να συνάπτει συμβάσεις, και να πράττει παν άλλο απαιτούμενο προς εκπλήρωση των διαλαμβανομένων στις παραγράφους (α)-(ε) πιο πάνω ή που συντελεί στην εκπλήρωσή των.

Ταμείο του Γραφείου του Επιτρόπου

10. Το Γραφείο έχει χωριστό Ταμείο, στο οποίο υποχρεωτικά κατατίθενται-

(α) Όλα τα δυνάμει του παρόντος Νόμου και/ή δυνάμει κανονισμών ή διαταγμάτων, που εκδίδονται δυνάμει αυτού, πληρωτέα και εισπραττόμενα από το Γραφείο ποσά,

(β) κάθε χορηγία που παρέχεται στον Επίτροπο ή στο Γραφείο δυνάμει της παραγράφου (β) του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, και κάθε άλλο έσοδο που εισπράττεται δυνάμει του παρόντος Νόμου,

(γ) όλα τα έσοδα, που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία του Γραφείου κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9,

(δ) όλα τα ποσά μισθών, απολαβών, ωφελημάτων, συντάξεων και αμοιβής, τα οποία καταβάλλονται από την Κυβέρνηση στο Γραφείο, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 13, για πληρωμή από το τελευταίο στα μέλη του προσωπικού του Γραφείου ή σε εξαρτώμενα πρόσωπα και οικογένειες αυτών των μελών ή σε πρόσωπα με τα οποία ο Επίτροπος έχει συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, δυνάμει του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση.

Προσωπικό του Γραφείου του Επιτρόπου

11. -(1) Για τους διορισμούς, τις προαγωγές και τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του προσωπικού του Γραφείου εγκαθιδρύεται τριμελές Συμβούλιο καλούμενο 'Συμβούλιο Επιλογής και Προαγωγών' που απαρτίζεται—

(α) Από τον Επίτροπο, ως πρόεδρο· και

(β) από το Βοηθό Επίτροπο· και

(γ) από το διοριζόμενο με βάση το άρθρο 27 του παρόντος Νόμου Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ο οποίος σε περίπτωση κωλύματος αντικαθίσταται από ένα εκ των δύο μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής που ορίζεται από τον Επίτροπο, ως μέλη.

(2) Τα μέλη του προσωπικού του Γραφείου διορίζονται είτε μόνιμα είτε με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, κατά τα διαλαμβανόμενα και σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζονται σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3)(α) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύνανται να καθορίζουν, ρυθμίζουν και προβλέπουν, για διαδικασίες και άλλα ζητήματα που αφορούν τη μονιμοποίηση, προαγωγή, όρους υπηρεσίας, κατηγορίες θέσεων και αφυπηρέτηση των μελών του προσωπικού του Γραφείου, ως και για τον πειθαρχικό κώδικα και την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας.

(β) Τα ωφελήματα αφυπηρέτησης των μελών του προσωπικού του Γραφείου, τα οποία κατέχουν μόνιμη θέση και τα ωφελήματα και συντάξεις των εξαρτώμενων προσώπων από αυτά τα μέλη και των οικογενειών αυτών των μελών διέπονται, τηρουμένων των αναλογιών, από τις εκάστοτε σε ισχύ διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων.

(4) Τα καθήκοντα, ευθύνες και προσόντα των μελών του προσωπικού του Γραφείου καθορίζονται σε σχέδια υπηρεσίας, που καταρτίζονται από τον Επίτροπο με κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται από αυτόν με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 144 του παρόντος Νόμου.

(5) Η οργανική διάρθρωση του Γραφείου καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο προϋπολογισμό του Επιτρόπου.

Ανεξαρτησία του Γραφείου

12. Το Γραφείο δεν υπάγεται σε οποιοδήποτε Υπουργείο ή Τμήμα της Κυβέρνησης.

Καταβολή από την Κυβέρνηση στο Γραφείο των μισθών κλπ. του προσωπικού του Γραφείου

13. -(1) Μέχρις ότου το Γραφείο εισπράξει επαρκή ποσά τελών και εσόδων δυνάμει του παρόντος Νόμου για πληρωμή των μισθών, απολαβών, ωφελημάτων και συντάξεων των μελών του προσωπικού του Γραφείου, ή για πληρωμή των ωφελημάτων και συντάξεων των εξαρτώμενων προσώπων και των οικογενειών των μελών του προσωπικού του Γραφείου, ή για πληρωμή οποιασδήποτε αμοιβής πληρωτέας δυνάμει συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από τον Επίτροπο δυνάμει του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου, ή για πληρωμή αμοιβής πληρωτέας στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 27 του παρόντος Νόμου, η Κυβέρνηση καταβάλλει στο Γραφείο για πληρωμή από το τελευταίο στα μέλη του προσωπικού του Γραφείου, στα εξαρτώμενα πρόσωπα και οικογένειες αυτών των μελών, στους παροχείς υπηρεσιών και στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, τα ποσά μισθών, απολαβών, ωφελημάτων, συντάξεων και αμοιβής που είναι πληρωτέα από το Γραφείο σ' αυτούς.

(2) Όλα τα ποσά, που η Κυβέρνηση καταβάλλει στο Γραφείο σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, είναι επιστρεπτέα σ' αυτή και καταβάλλονται αμελλητί από το Γραφείο:

Νοείται ότι η Κυβέρνηση δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε είσπραξη από το Γραφείο, οποιουδήποτε των ως άνω από μέρους της καταβληθέντων ποσών, προτού το Γραφείο εισπράξει επαρκή προς τούτο ποσά τελών και εσόδων δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Εκπροσώπηση του Γραφείου

14. -(1) Το Γραφείο δύναται να ενάγει και να ενάγεται και να είναι διάδικος σε οποιαδήποτε αστική διαδικασία.

(2) Σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων ή ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής ή άλλης αρχής το Γραφείο και ο Επίτροπος, ανάλογα με την περίπτωση, εκπροσωπούνται από ασκούντα το επάγγελμα δικηγόρο ή/και από μέλος του προσωπικού του Γραφείου. Αρμοδιότητα επιλογής δικηγόρου ή μέλους προσωπικού έχει ο Επίτροπος.

(3) Το Γραφείο έχει τη δική του σφραγίδα.

(4) Κάθε σύμβαση, που συνάπτεται από το Γραφείο δυνάμει του παρόντος Νόμου, υπογράφεται από διοριζόμενο από τον Επίτροπο προς τούτο μέλος του προσωπικού του Γραφείου και φέρει τη σφραγίδα του Γραφείου, που πιστοποιείται διά της υπογραφής του Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου.

Πληρωμές από το Ταμείο του Γραφείου του Επιτρόπου

15. Από το Ταμείο του Γραφείου, το Γραφείο καταβάλλει -

(α) Στην Κυβέρνηση, όλα τα επιστρεπτέα σ' αυτή, δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 13, ποσά,

(β) όλα τα τρεχούμενα έξοδα λειτουργίας του Γραφείου,

(γ) όλα τα ποσά μισθών, απολαβών, ωφελημάτων και συντάξεων που είναι πληρωτέα στα μέλη του προσωπικού του Γραφείου και όλα τα ποσά ωφελημάτων και συντάξεων που είναι πληρωτέα, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 11(3)(β), στα εξαρτώμενα πρόσωπα και οικογένειες αυτών των μελών, ως και όλα τα ποσά αμοιβής, που είναι πληρωτέα δυνάμει συμβάσεων Παροχής υπηρεσιών, που έχουν συναφθεί από τον Επίτροπο δυνάμει του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου,

(δ) όλα τα έξοδα, που συνεπάγεται κάθε διορισμός Συμβουλευτικού Σώματος δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 27 από τον Επίτροπο, ή εν γένει Συμβουλευτικού Σώματος ή Επιτροπής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου καθώς και όλα τα έξοδα που συνεπάγεται η καθίδρυση της Συμβουλευτικής Επιτροπής δυνάμει του εδαφίου (1) του εν λόγω άρθρου,

(ε) το τοκοχρεωλύσιο οποιουδήποτε δανείου, το οποίο έχει συνάψει το Γραφείο, δυνάμει της παραγράφου (ε) του άρθρου 9,

(στ) οποιοδήποτε νομίμως οφειλόμενο ή πληρωτέο ποσό, δυνάμει οποιασδήποτε σύμβασης, που έχει συναφθεί από τον Επίτροπο ή το Γραφείο δυνάμει του Παρόντος Νόμου ή δυνάμει κανονισμών ή διαταγμάτων, που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή

(ζ) οποιαδήποτε νομίμως οφειλόμενα ή πληρωτέα ποσά δικηγορικών εξόδων ή αμοιβής σε σχέση με την εκπροσώπηση του Γραφείου και του Επιτρόπου ενώπιον των δικαστηρίων ή οποιασδήποτε διοικητικής ή άλλης αρχής, ή σε σχέση με την παροχή νομικών συμβουλών στο Γραφείο και στον Επίτροπο, ή

(η) οποιοδήποτε ποσό καθίσταται νομίμως πληρωτέο συνεπεία, ασκήσεως οποιασδήποτε αρμοδιότητας, εξουσίας ή καθήκοντος του Επιτρόπου ή του Γραφείου, δυνάμει και κατά τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα Νόμο ή κανονισμούς, ή σε διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Εξασφάλιση υπηρεσιών από τον Επίτροπο

16. Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ νόμου και κανονισμών, ο Επίτροπος δύναται -

(α) Να εξασφαλίζει ο ίδιος απευθείας υπηρεσίες σε θέματα σχετιζόμενα με την άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και εκτέλεση των καθηκόντων του ή με την προς τούτο εκπαίδευση του προσωπικού του Γραφείου, και

(β) να συνάπτει για τους πιο πάνω σκοπούς συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.