ΜΕΡΟΣ X ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ένταλμα έρευνας

88. Όταν Δικαστής ικανοποιηθεί με ένορκη έγγραφη δήλωση ότι υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι οποιοσδήποτε χώρος ή υποστατικό χρησιμοποιείται για ή σε σχέση με τη διάπραξη ποινικού αδικήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δύναται να εκδώσει ένταλμα, το οποίο να εξουσιοδοτεί αστυνομικό ή άλλο εντεταλμένο πρόσωπο συνοδευόμενο από μέλος της αστυνομίας να εισέλθει σε οποιοδήποτε χρόνο και να προβεί σε έρευνα στο χώρο ή στο υποστατικό και να κατάσχει οτιδήποτε ευλόγως υποψιάζεται ότι έχει χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για ή σε σχέση με τη διάπραξη αδικήματος, κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή ότι θα παράσχει απόδειξη για τη διάπραξη ποινικού αδικήματος.

Εκτέλεση συμφωνιών στοιχήματος

89. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, διαφορά που αφορά στη συμφωνία που σχετίζεται με στοίχημα που έχει διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δεν αποτελεί κώλυμα, ούτε παρεμποδίζει τη λήψη οποιουδήποτε δικαστικού μέτρου προς εφαρμογή της συμφωνίας, τηρουμένου οποιουδήποτε κανόνα δικαίου ή διάταξης νόμου, σχετικής με ακυρότητα συμφωνίας λόγω παρανομίας.

Κανονισμοί

90. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.