ΜΕΡΟΣ IX ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Παροχή υπηρεσιών στοιχήματος χωρίς άδεια

74. Όποιος παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος χωρίς να κατέχει άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παροχή υπηρεσιών στοιχήματος κατά παράβαση των όρων της άδειας

75. Όποιος παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος κατά παράβαση των όρων της άδειάς του, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€170.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Συμμετοχή σε στοίχημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου

76. Όποιος συμμετέχει σε οποιοδήποτε στοίχημα το οποίο διεξάγεται κατά παράβαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παροχή υπηρεσιών στοιχήματος χωρίς άδεια υποστατικού ή για παράνομο στοίχημα

77.(1) Όποιος λειτουργεί υποστατικό για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος, χωρίς να είναι κάτοχος άδειας υποστατικού ή κατά παράβαση οποιωνδήποτε όρων της άδειας αυτής, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή πρόσωπο που λειτουργεί αδειούχο υποστατικό για διεξαγωγή στοιχήματος κατά παράβαση των άρθρων 78, 79, 81, 82 και 83, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€170.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Το δικαστήριο κατά την επιβολή ποινής σύμφωνα με το παρόν άρθρο δύναται επιπρόσθετα να διατάξει το κλείσιμο του υποστατικού μέχρι να εξασφαλιστεί η σχετική άδεια ή μέχρι να αρθεί η διεξαγωγή του παράνομου στοιχήματος, ανάλογα με την περίπτωση.

Απαγόρευση παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους

78. Όποιος κατέχει ή λειτουργεί παιγνιομηχανήματα περιορισμένου οφέλους (slot machines), ή παρέχει υπηρεσίες για διεξαγωγή στη Δημοκρατία παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους (slot machines), είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Απαγόρευση παιχνιδιών καζίνο παρεχομένων με απευθείας σύνδεση.

79. Όποιος κατέχει ή λειτουργεί μηχανές με τις οποίες παρέχονται υπηρεσίες ή παρέχει υπηρεσίες για διεξαγωγή στη Δημοκρατία παιχνιδιών παρεχόμενων με απευθείας σύνδεση (on line καζίνο), είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Απαγόρευση ανταλλακτηρίων στοιχημάτων (betting exchanges).

80.(1) Απαγορεύεται η διεξαγωγή στοιχημάτων διαμέσου ανταλλακτηρίων στοιχημάτων.

(2) Στοίχημα διενεργείται διαμέσου ανταλλακτηρίων στοιχημάτων όταν αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β παρέχει υπηρεσία σχεδιασμένη για να διευκολύνει τη λήψη ή την αποδοχή στοιχημάτων μεταξύ παικτών.

Παροχή υπηρεσιών ανταλλακτηρίου στοιχημάτων

81. Όποιος παρέχει υπηρεσίες για τη διεξαγωγή στοιχήματος διαμέσου ανταλλακτηρίου στοιχημάτων, είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή εκτεινόμενου στοιχήματος (spread bet).

82.(1) Απαγορεύεται η διεξαγωγή ή η παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή εκτεινόμενου στοιχήματος.

(2) Εκτεινόμενο στοίχημα, περιλαμβάνει στοίχημα τα κέρδη και το κόστος του οποίου-

(α) δεν είναι και δεν μπορούν να είναι γνωστά κατά το χρόνο που διεξάγεται το στοίχημα∙

(β) εξαρτώνται από την απόκλιση του αποτελέσματος ιπποδρομίας, διαγωνισμού, αγώνα ή άλλου γεγονότος∙ ή

(γ) εξαρτώνται από την έκταση τέτοιας απόκλισης.

(3) Όποιος παρέχει υπηρεσίες για τη διεξαγωγή εκτεινόμενων στοιχημάτων, είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή στοιχήματος επί κυνοδρομιών

83.(1) Απαγορεύεται η διεξαγωγή ή παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή στοιχήματος επί κυνοδρομιών.

(2) Όποιος διεξάγει ή παρέχει υπηρεσίες για τη διεξαγωγή στοιχήματος επί κυνοδρομιών, είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Δόλια εξαπάτηση

84.(1) Κάθε πρόσωπο που εξαπατεί με δόλιο τρόπο άλλο πρόσωπο, με παράνομη πράξη ή παράλειψη που σχετίζεται με στοίχημα, είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα επτά (7) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), δεν αποτελεί υπεράσπιση το γεγονός ότι το άλλο πρόσωπο κερδίζει ή αυξάνονται οι πιθανότητες του να κερδίσει από το στοίχημα.

(3) Για σκοπούς του εδαφίου (1), δόλια εξαπάτηση σε στοίχημα περιλαμβάνει εξαπάτηση, παραπλάνηση, παρέμβαση ή υποκίνηση σε σχέση με τη διαδικασία με την οποία διεξάγεται το στοίχημα, ή με αγώνα, ιπποδρομία ή άλλο γεγονός το οποίο σχετίζεται με στοίχημα, ή απόπειρα τέτοιας εξαπάτησης, παραπλάνησης, παρέμβασης ή υποκίνησης.

Απαγόρευση συγκεκριμένων μορφών διαφήμισης

85.(1) Όποιος διαφημίζει στοίχημα, έτσι ώστε να -

(α) υπονοεί ότι τούτο προάγει ή σχετίζεται με κοινωνική αποδοχή, προσωπική ή οικονομική επιτυχία ή επίλυση οποιωνδήποτε προσωπικών, οικονομικών ή κοινωνικών προβλημάτων∙ ή

(β) περιλαμβάνει την υποστήριξη γνωστών προσωπικοτήτων με τρόπο που να υπονοεί ότι τούτο συσχετίζεται με την επιτυχία τους∙ ή

(γ) δύναται να επηρεάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανήλικα πρόσωπα να συμμετάσχουν σε αυτό∙ ή

(δ) προάγει τη διεξαγωγή του χρησιμοποιώντας υπηρεσίες που παρέχονται από πρόσωπο που δεν είναι αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος∙ ή

(ε) υπερβαίνει τα όρια της τιμιότητας και ευπρέπειας

είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Όποιος διαφημίζει την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με οποιαδήποτε απαγόρευση δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 79, 81, 82 και 83, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παροχή ψευδών πληροφοριών

86. Όποιος, με πρόθεση, παρέχει στην Αρχή πληροφορία που είναι ψευδής ή παραπλανητική, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Πρόσκληση για στοίχημα σε ανήλικους

87. Όποιος προσκαλεί, υποκινεί ή επιτρέπει σε ανήλικο πρόσωπο-

(α) να συμμετάσχει σε στοίχημα. ή

(β) να εισέλθει σε αδειούχο υποστατικό,

είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.