ΜΕΡΟΣ XI ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Μεταβατικές Διατάξεις

91.(1) Κάθε αίτηση για την οποία η Αρχή απαιτεί συγκεκριμένο τύπο, το έντυπο καθορίζεται από την Αρχή με κανονισμούς.

(2) Οι Κανονισμοί, τα διατάγματα, οι άδειες και οι γνωστοποιήσεις, που εκδόθηκαν δυνάμει του περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμου, θεωρούνται ότι εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να καταργηθούν ή αντικατασταθούν.

(3) Νομικά πρόσωπα τα οποία, κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, κατέχουν άδεια για διεξαγωγή ηλεκτρονικού στοιχήματος που εκδόθηκε από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύνανται να συνεχίσουν την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος μόνο καθόσον αφορά το στοίχημα που επιτρέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και θεωρείται ότι λειτουργούν στα πλαίσια του νόμου αυτού μέχρι την έκδοση σχετικής άδειας από την Αρχή, νοουμένου ότι έχουν υποβάλει αίτηση για εξασφάλιση άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εντός ενός (1) μηνός από της γνωστοποίησης της ημερομηνίας που η Αρχή αποδέχεται αιτήσεις.

Κατάργηση

92.(1) Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, ο περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμος καταργείται.

(2) Το άρθρο 4 και το εδάφιο (2) του άρθρου 15 του περί Μηχανών Παιγνιδιού και Μηχανών Ψυχαγωγίας Νόμου, καταργούνται.