ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ
Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β

28.(1) Αίτηση για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β υποβάλλεται μόνο από εταιρεία δια μετοχών, η οποία συστάθηκε είτε στη Δημοκρατία είτε στο εξωτερικό και η οποία έχει παράρτημα (oversea company) στην Κυπριακή Δημοκρατία, με κύρια δραστηριότητα τη διενέργεια στοιχημάτων και της οποίας το εκδοθέν και πληρωθέν μετοχικό κεφάλαιο είναι τουλάχιστον πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000,00).

(2) Αίτηση για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β συνοδεύεται από τραπεζική εγγύηση από εμπορική τράπεζα που διεξάγει τραπεζικές εργασίες στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνεργατικό ίδρυμα, για ποσό πεντακόσιων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€550.000,00), η ισχύς της οποίας επεκτείνεται για περίοδο που λήγει έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της αιτούμενης άδειας αποδέκτη:

Νοείται ότι -

(α) η τραπεζική εγγύηση, δημιουργεί ανέκκλητη υποχρέωση στην τράπεζα ή στο συνεργατικό ίδρυμα να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό το οποίο υποχρεούται και παραλείπει να καταβάλει ο αδειούχος αποδέκτης -

(i) σε παίκτη ο οποίος έχει συμμετάσχει σε στοίχημα και έχει κερδίσει,

(ii) στην Κυπριακή Δημοκρατία ως φόρο στοιχήματος, και

(iii) στην Αρχή ως εισφορά∙ και

(β) όταν η Αρχή διαπιστώσει ότι η τραπεζική εγγύηση δεν καλύπτει το δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, δύναται να ζητήσει την αύξηση του ποσού αυτής μέχρι του ποσού που να καλύπτει το δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του.

(3) Ο αιτητής άδειας αποδέκτη Κλάσης Β, υποβάλλει επιπρόσθετα με την αίτησή του, στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν στην υποχρέωσή του για εγκατάσταση στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, εφεδρικού εξυπηρετητή (back up server), ο οποίος θα συνδέεται παράλληλα με τον κεντρικό εξυπηρετητή και σ’ αυτόν θα ταμιεύονται σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία και πληροφορίες που καθορίζονται από την Αρχή, καθώς και μηχανογραφικού συστήματος υποστήριξης αυτού. Η χρήση και οι τεχνικές προδιαγραφές του ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθορίζονται και δύναται να αναθεωρηθούν από την Αρχή, όποτε τούτο κριθεί σκόπιμο από αυτήν.

Ικανότητα και καταλληλότητα αποδέκτη Κλάσης Α ή Β

29. Πρόσωπο είναι ικανό και κατάλληλο για απόκτηση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, εφόσον η Αρχή κρίνει ότι το πρόσωπο αυτό -

(α) έχει, ή δύναται να εξασφαλίσει, ικανοποιητικούς πόρους και να διατηρεί ελάχιστα απαιτούμενα αποθέματα, τα οποία ορίζονται από την Αρχή, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η πληρωμή κερδών στους παίκτες∙

(β) διατηρεί κατάλληλο σύστημα ελέγχου και λογιστικού ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών στοιχήματος∙

(γ) εφαρμόζει όρους και κανονισμούς κατά την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος, οι οποίοι κατά την κρίση της Αρχής, διασφαλίζουν ικανοποιητική προστασία στον παίκτη· και

(δ) εξασφαλίζει την καταλληλότητα της λειτουργίας οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί.

Εξέταση έκδοσης ή ανανέωσης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α

30. Κατά την εξέταση αίτησης έκδοσης ή ανανέωσης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α, η Αρχή δεν εκδίδει ή ανανεώνει την άδεια, εκτός εάν έχει προηγουμένως εγκρίνει το προτεινόμενο σύστημα μηχανογράφησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51.

Παράλειψη πληρωμής φόρου στοιχήματος ή εισφοράς

31. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 74, η Αρχή ανακαλεί την άδεια του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, σε περίπτωση που αυτός παραλείπει εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής, να καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά φορολογίας ή εισφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου.