ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ
Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

49.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι εν λόγω Κανονισμοί δύναται να προβλέπουν για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τη χορήγηση αδειών και την επιβολή όρων για την εμπορία ή χρήση των πετρελαιοειδών και καυσίμων, των οποίων οι προδιαγραφές καθορίζονται με Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51·

(β) τον καθορισμό των καταβλητέων τελών για εξέταση αιτήσεων που υποβάλλονται και για την έκδοση αδειών·

(γ) εν γένει τη ρύθμιση θεμάτων τα οποία αφορούν την εμπορία και χρήση πετρελαιοειδών και καυσίμων, των οποίων οι προδιαγραφές καθορίζονται με Διατάγματα, που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51.

Εξουσία για έκδοση Διαταγμάτων από τον Υπουργό λόγω αλλαγής στον εφοδιασμό με αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου

50.-(1) Ο Υπουργός δύναται, με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ύστερα από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και έγκριση της Επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της Οδηγίας 98/70/ΕΚ, να επιτρέψει υψηλότερες οριακές τιμές για ένα ή περισσότερα συστατικά βενζίνης ή ντίζελ, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, σε περίπτωση που, λόγω έκτακτων γεγονότων ή αιφνίδιας αλλαγής στον εφοδιασμό σε αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου, καταστεί δυσχερής η εφαρμογή των εκάστοτε καθοριζόμενων προδιαγραφών βενζίνης και ντίζελ στη Δημοκρατία.

(2) Ο Υπουργός δύναται, με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ύστερα από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και έγκριση της Επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της Οδηγίας (EE) 2016/802, να επιτρέψει υψηλότερες οριακές τιμές περιεκτικότητας σε θείο του βαρέως μαζούτ και του πετρελαίου εσωτερικής καύσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, σε περίπτωση που, λόγω ξαφνικής αλλαγής στην προμήθεια αργού πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου ή άλλων υδρογονανθράκων, καταστεί δυσχερής η εφαρμογή των εκάστοτε καθοριζομένων προδιαγραφών για την περιεκτικότητα σε θείο των εν λόγω καυσίμων στη Δημοκρατία.

Εξουσία έκδοσης Διαταγμάτων

51.-(1) Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει Διατάγματα, με τα οποία να καθορίζονται οι ρυθμίσεις τεχνικού χαρακτήρα, που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Ειδικότερα, ο Υπουργός με Διατάγματά του καθορίζει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

(α) Τις προδιαγραφές πετρελαιοειδών και καυσίμων, περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών προδιαγραφών, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα, και όπου αυτά δεν υπάρχουν, τα σχετικά διεθνή πρότυπα·

(β) την επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών για τη βενζίνη που περιέχει αιθανόλη κατά τη θερινή περίοδο, υπό τον όρο ότι η χρησιμοποιούμενη αιθανόλη είναι βιοκαύσιμο, σύμφωνα με την παράγραφο (β) του άρθρου 5 και το Παράρτημα ΙI·

(γ) τις αυστηρότερες προδιαγραφές, από τις εκάστοτε καθοριζόμενες, για τη βενζίνη και το ντίζελ, σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του άρθρου 5·

(δ) τη μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, στη χωρική θάλασσα, στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Δημοκρατίας, στις περιοχές ελέγχου των εκπομπών SΟx, στις ζώνες ελέγχου ρύπανσης της Δημοκρατίας, στα λιμάνια της Δημοκρατίας και στις περιπτώσεις που κυπριακά πλοία ευρίσκονται σε θαλάσσιες περιοχές άλλου κράτους μέλους·

(ε) τις λεπτομέρειες τήρησης μητρώου τοπικών προμηθευτών καυσίμων πλοίων, καθώς και τις υποχρεώσεις των τοπικών προμηθευτών καυσίμων πλοίων·

(στ) τη ρύθμιση των δειγματοληπτικών ελέγχων στα πετρελαιοειδή και καύσιμα, λαμβάνοντας υπόψη όπου υπάρχουν εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής, συστάσεις της Επιτροπής και πρότυπα σχετικά με τον αριθμό των δειγματοληπτικών ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται για συγκεκριμένα πετρελαιοειδή και καύσιμα:

Νοείται ότι, το εν λόγω Διάταγμα δυνατόν να προβλέπει ότι το κόστος εργαστηριακού ελέγχου το επωμίζεται το πρόσωπο που υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο·

(ζ) το περιεχόμενο της πληροφόρησης που έχουν υποχρέωση να παρέχουν οι προμηθευτές προς τους καταναλωτές, στα σημεία πώλησης όσον αφορά-

(i) την περιεκτικότητα της βενζίνης σε βιοκαύσιμα και ειδικότερα την ενδεδειγμένη χρήση των διαφόρων μιγμάτων βενζίνης·

(ii) την περιεκτικότητα του καυσίμου ντίζελ σε βιοκαύσιμα, ιδίως σε (FAME)∙

(η) τους προμηθευτές που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και υποβολή έκθεσης σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από τα παρεχόμενα καύσιμα και ενέργεια·

(θ) τη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του βασικού προτύπου καυσίμου, βάσει των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από τα ορυκτά καύσιμα το 2010·

(ι) τη μεθοδολογία υπολογισμού της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών που καταναλώνεται στον τομέα των μεταφορών·

(ια) τη μεθοδολογία υπολογισμού της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση καυσίμων βιομάζας, περιλαμβανομένου και του βιοαερίου, που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις παραγωγής θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και του βιομεθανίου για τις μεταφορές·

(ιβ) τη μέθοδο υπολογισμού της έντασης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής των καυσίμων και της ενέργειας, περιλαμβανομένης και της απλουστευμένης μεθόδου που εφαρμόζουν οι προμηθευτές που είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

(ιγ) τη μέθοδο υπολογισμού και τους ορισμούς που ακολουθούνται από τους προμηθευτές για την υποβολή εκθέσεων·

(ιδ) τις προσωρινές μέσες τιμές των εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης από βιοκαύσιμα·

(ιε) τα στοιχεία, καθώς και τον μορφότυπο που πρέπει να χρησιμοποιούν οι προμηθευτές για την υποβολή των πληροφοριών που απαιτούνται σε ετήσια βάση για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18·

(ιστ) τους προμηθευτές καυσίμων που έχουν υποχρέωση για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές και την εν λόγω υποχρέωση λαμβάνοντας υπόψη το εδάφιο (2) του άρθρου 20·

(ιζ) τους ειδικούς κανόνες για τα διάφορα είδη βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας που παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών και τα μερίδια αυτών για την επίτευξη του στόχου των μεταφορών που καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 20·

(ιη) τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση των ανανεώσιμων υγρών και αερίων καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης και των καυσίμων ανακυκλωμένου άνθρακα·

(ιθ) τους κανόνες υπολογισμού των μεριδίων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που οφείλουν να εφαρμόζουν οι προμηθευτές καυσίμων προκειμένου να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με την υποχρέωσή τους για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές, καθώς και τον μορφότυπο υποβολής των στοιχείων·

(κ) τον κατάλογο με τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο ελεγκτής, προκειμένου να του χορηγείται έγκριση από την αρμόδια αρχή, για να ελέγχει και να εκδίδει δήλωση επαλήθευσης της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας·

(κα) τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής, περιλαμβανομένων των κατάλληλων προτύπων αξιοπιστίας, διαφάνειας και ανεξάρτητου ελέγχου που απαιτείται να εφαρμόζεται από το εθνικό καθεστώς, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων, των βιορευστών και των καυσίμων βιομάζας, καθώς και με τις πρόνοιες για τα βιοκαύσιμα χαμηλού ή υψηλού κινδύνου άμεσης ή έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης· και

(κβ) τις ισοδύναμες τιμές των εκπομπών για τις μεθόδους μείωσης των εκπομπών που εφαρμόζονται σε πλοία και τα κριτήρια για τη χρήση μεθόδων μείωσης των εκπομπών από πλοία.

(3) Ο Υπουργός δύναται με Διάταγμά του το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίζει την υποχρέωση και τη διαδικασία ιχνηθέτησης και χρωματισμού των καυσίμων.

(4) Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να ρυθμίζει πέραν του ενός από τα αναφερόμενα στα εδάφια (2) και (3) θέματα.

(5) Ο Υπουργός δύναται με Διάταγμά του το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να τροποποιεί ή αντικαθιστά το Παράρτημα Ι.