ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜA
Επιβολή διοικητικού προστίμου

8.-(1)(α) Σε περίπτωση κατά την οποία προμηθευτής ή έμπορος παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/και του Κανονισμού ή/και κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η αρμόδια αρχή επιβάλλει στον εν λόγω προμηθευτή ή έμπορο διοικητικό πρόστιμο, λαμβανομένης υπόψη της φύσης, της βαρύτητας και της διάρκειας της παράβασης, το ύψος του οποίου δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€25.000).

(β) Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης παράβασης ή/και παράλειψης συμμόρφωσης από τον ίδιο προμηθευτή ή έμπορο, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, λαμβανομένης υπόψη της φύσης, της βαρύτητας και της διάρκειας της παράβασης, το ύψος του οποίου δεν δύναται να υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000).

(γ) Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί συνέχιση της ίδιας παράβασης ή/και παράλειψης συμμόρφωσης από τον προμηθευτή ή έμπορο, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο το ύψος του οποίου δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης ή/και παράλειψης συμμόρφωσης.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται κατά την επιβολή του διοικητικού προστίμου και εφόσον το θεωρήσει σκόπιμο, να λάβει υπόψη την, από τον προμηθευτή ή έμπορο ή εκ μέρους του, τυχόν ανάληψη δέσμευσης προς άρση ή αποκατάσταση της γενομένης παράβασης ή/και παράλειψης συμμόρφωσης.

(3) Διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στη βάση αιτιολογημένης απόφασης της αρμόδιας αρχής με την οποία βεβαιώνεται η διαπιστωθείσα παράβαση ή/και παράλειψη συμμόρφωσης, αφού προηγουμένως δοθεί στον επηρεαζόμενο προμηθευτή ή έμπορο η ευκαιρία να εκθέσει γραπτώς τις απόψεις του.

Ιεραρχική προσφυγή

9.-(1) Προμηθευτής ή έμπορος εναντίον του οποίου εκδόθηκε απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 δύναται, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της αιτιολογημένης απόφασης περί επιβολής διοικητικού προστίμου, να υποβάλει ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό, η οποία συνοδεύεται από την αιτιολογία επί της οποίας βασίζεται η υποβολή της.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει την ιεραρχική προσφυγή και, αφού δώσει στον προσφεύγοντα την ευκαιρία να εκθέσει τις απόψεις του γραπτώς, αποφασίζει επ’ αυτής και γνωστοποιεί σε αυτόν, το αργότερο εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της προσφυγής, την απόφασή του με την οποία δύναται να-

(α) επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση∙

(γ) τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση· ή

(δ) προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

Είσπραξη προστίμου ή/και δαπανών

10. Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής επιβαλλόμενου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 διοικητικού προστίμου ή/και καταβολής των δαπανών που απαιτήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 7, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα για την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού, ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.