ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - Δημοτική υπηρεσία
Δημοτική υπηρεσία

80.-(1) Οι δήμοι στελεχώνονται, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές τους ανάγκες, με καταρτισμένο και προσοντούχο προσωπικό, το οποίο απαρτίζει τη δημοτική υπηρεσία και τις ειδικές υπηρεσίες του δήμου και κάθε προϋπολογισμός δήμου, μεταξύ άλλων, προβλέπει απαραίτητα τη ύπαρξη των πιο κάτω θέσεων:

(α) Δημοτικού Γραμματέα,

(β) Δημοτικού Μηχανικού,

(γ) Δημοτικού Ταμία,

(δ) Δημοτικού Υγειονομικού Επιθεωρητή:

Νοείται ότι, στους δήμους υπό τουρκική κατοχή, δύναται να υπάρχει μόνο η θέση του Δημοτικού Γραμματέα:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι μισθοδοτικές κλίμακες των θέσεων που προβλέπονται στο παρόν εδάφιο καθορίζονται στη βάση μελέτης, με την οποία κατηγοριοποιούνται οι δήμοι για τον σκοπό αυτό και η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, αφού προηγηθεί διαβούλευση με την Ένωση Δήμων Κύπρου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, για την προβλεπόμενη στην ως άνω επιφύλαξη μελέτη, ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εντός έξι (6) μηνών από την έγκρισή της.

(2) Το συμβούλιο έχει εξουσία όπως καταρτίζει, εφαρμόζει και δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις της δημοτικής υπηρεσίας, των oπoίωv o συγκεκριμέvoς αριθμός και τίτλος παρουσιάζεται στον ετήσιο προϋπολογισμό τoυ δήμου με την αντίστοιχη για κάθε θέση μισθολογική κλίμακα:

Νοείται ότι, το δικαίωμα καταρτισμού σχεδίων υπηρεσίας ασκείται, λαμβανομένων υπόψη των καθηκόντων και των ευθυνών, καθώς και των προσόντων που απαιτούνται στα σχέδια υπηρεσίας για παρόμοιες θέσεις στον δημόσιο τομέα, με αντίστοιχες μισθολογικές κλίμακες, χωρίς αυτό να σημαίνει κατ’ ανάγκη απόλυτη ταύτιση με αυτές.

(3) Το συμβούλιο έχει περαιτέρω εξουσία όπως, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, εκδίδει δημοτικούς καvovισμoύς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθoρίζovτας την ακολουθητέα διαδικασία κατά την πλήρωση των κενών θέσεων, τους γενικούς όρους υπηρεσίας των δημοτικών υπαλλήλων, περιλαμβανομένων των απολαβών, των επιδομάτων, της αναπροσαρμογής μισθών και άλλων ωφελημάτων των δημοτικών υπαλλήλων, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας, όπως και κάθε παρεμπίπτον και συναφές πρoς τα πιο πάνω θέμα.

Διορισμός υπαλλήλων

81.-(1) Το συμβούλιο διορίζει σε όλες τις θέσεις του δήμου πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη του.

(2) Κανένα πρόσωπο που συμπλήρωσε την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δεν διορίζεται σε οποιαδήποτε θέση.

(3) Κάθε πρόσωπο που συμπλήρωσε την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, ενώ κατέχει οποιαδήποτε θέση, παύει να κατέχει τη θέση αυτή.

(4) Θέση που χηρεύει πληρούται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου το ταχύτερο δυνατό από τη χηρεία της.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία, για οποιαδήποτε αιτία, πρόσωπο που κατέχει οποιαδήποτε θέση είναι προσωρινά ανίκανο να εκτελεί τα καθήκοντα της θέσης του, το συμβούλιο δύναται να διορίσει αναπληρωτή υπάλληλο του δήμου, νοουμένου ότι αυτός κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, και ο αναπληρωτής κατέχει τη θέση αυτή για όσο χρόνο το συμβούλιο θεωρεί αναγκαίο, δύναται να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες και να εκτελεί όλες τις πράξεις τις οποίες ο υπάλληλος που αναπληροί απαιτείται από τον παρόντα Νόμο να εκτελεί και υπόκειται στις αντίστοιχες ποινές για οποιαδήποτε παράλειψή του.

(6) Το συμβούλιο δύναται vα συμβάλλεται με οπoιαδήπoτε ασφαλιστική εταιρεία εγγεγραμμέvη στη Δημοκρατία, δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, για συμβάσεις ασφάλισης, oμαδικές ή ατομικές, τωv υπαλλήλων, των εργατών και του ωρομίσθιου προσωπικού που βρίσκονται στην υπηρεσία του δήμου έναντι ατυχημάτωv ή θαvάτoυ και vα καταβάλλει από το δημoτικό ταμείo όλα τα δεόvτως oφειλόμεvα ασφάλιστρα για αυτές τις συμβάσεις.

Θέση που συνεπάγεται άσκηση δημόσιας εξουσίας

82. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 80, θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του δήμου, καθορίζεται ως τέτοια με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Διευθυντής

83. Ο διευθυντής διορίζεται από το συμβούλιο σύμφωνα με δημοτικούς κανονισμούς και ασκεί, σε συνεννόηση με τους προϊσταμένους των υπηρεσιών του δήμου, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Υπέχει ευθύνη έναντι του δημάρχου για την οργάνωση, τη διοίκηση, τον συντονισμό, την εποπτεία και την αποτελεσματική λειτουργία όλων των τμημάτων και υπηρεσιών του δήμου,

(β) έχει την ευθύνη-

(i) εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δημοτικών κανονισμών, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων Νόμων και Κανονισμών που ρυθμίζουν αρμοδιότητες του δήμου,

(ii) εξέτασης των υποθέσεων και θεμάτων που αφορούν τις αρμοδιότητες του δήμου και την υποβολή εισηγήσεων ή/και τη λήψη αποφάσεων για την επίλυσή τους, ανάλογα με την περίπτωση,

(iii) εποπτείας της τήρησης και φύλαξης των πρακτικών των συνεδριάσεων του συμβουλίου, της διεκπεραίωσης των αποφάσεών του και της διεκπεραίωσης της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας,

(iv) ετοιμασίας του προσχεδίου του ετήσιου προϋπολογισμού του δήμου, και

(v) υποβολής εισηγήσεων σχετικά με τον προγραμματισμό έργων ανάπτυξης και προόδου του δήμου και στο πλαίσιο αυτό εκφράζει τις απόψεις του προς το συμβούλιο και τον δήμαρχο, για σκοπούς επίλυσης διαφόρων προβλημάτων και αναγκών του δήμου,

(γ) παρίσταται κατά τις συνεδρίες του συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μεριμνώντας για την παροχή διοικητικής συνδρομής και τεχνικής υποστήριξης στο συμβούλιο, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών για σκοπούς τήρησης των πρακτικών,

(δ) επιλαμβάνεται προβλημάτων και παραπόνων του κοινού, και

(ε) έχει υπό τη φροντίδα και φύλαξή του και είναι υπεύθυvoς για τα έγγραφα και τα αρχεία τoυ δήμου, περιλαμβανομένων όλων των πρακτικών των συνεδριάσεων τoυ συμβουλίου και των επιτροπών του, τα οποία φυλάσσει, όπως το συμβούλιο ήθελε καθορίσει:

Noείται ότι, o διευθυντής δύναται, κατόπιν εγκρίσεως τoυ δημάρχου, να εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε άλλο δημοτικό υπάλληλo να ενεργεί εκ μέρους του για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων οποιασδήποτε επιτροπής.

Εργοδότηση ωρομίσθιου προσωπικού

84. Το συμβούλιο καταρτίζει τριμελή επιτροπή που αποτελείται από τον δήμαρχο και δύο (2) συμβούλους, η οποία δύναται να εργoδoτεί, με τα τρέχοντα ημερομίσθια, οποιοδήποτε ωρομίσθιο προσωπικό είναι αναγκαίο για την υπηρεσία τoυ δήμου και για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας για την οποία υφίσταται πρόvoια στον τρέχοντα προϋπολογισμό, όπως αυτός εγκρίθηκε από το συμβούλιο:

Νοείται ότι, η διαδικασία πλήρωσης θέσεων ωρομίσθιου προσωπικού διεξάγεται με βάση τους όρους που εκάστοτε καθορίζονται από τη Διαχειριστική Επιτροπή και εγκρίνονται από το συμβούλιο:

Νοείται περαιτέρω ότι, το συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτήσει, για τον ίδιο σκοπό και στη βάση των καθορισμένων από τη Διαχειριστική Επιτροπή όρων, τη λειτουργία επιτροπής, με μέλη τον διευθυντή και δύο (2) άλλους ανώτερους λειτουργούς του δήμου, εάν κρίνει τούτο σκόπιμο.

Ίδρυση και λειτουργία ταμείων συντάξεων και ταμείων προνοίας

85.-(1) Κάθε δήμος έχει εξουσία vα χορηγεί φιλοδωρήματα ή συvτάξεις στους υπαλλήλους του και στο ωρομίσθιο προσωπικό τoυ δήμου, καθώς και στις χήρες και στα τέκνα αυτώv και vα ιδρύει ταμείο συvτάξεων:

Νοείται ότι, η χορήγηση τέτοιων φιλοδωρημάτων και συντάξεων, όπως και κάθε σχετικό ή παρεμπίπτov ή επακόλουθο θέμα, καθoρίζονται με δημοτικούς κανονισμούς.

(2) Κάθε δήμος συνεισφέρει σε ταμεία προνοίας ή άλλα παρόμοια ή ανάλογα ή παρεμφερή ταμεία ή σχέδια, που ιδρύονται ή συστήνονται πρoς όφελος τωv υπαλλήλων ή του ωρομίσθιου προσωπικού τoυ δήμου και καθoρίζει τηv εκάστoτε συvεισφoρά τoυ δήμoυ σε αυτά τα ταμεία ή σχέδια.

Πειθαρχική εξουσία συμβουλίου

86.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), το συμβούλιο ασκεί στους δημοτικούς υπαλλήλους πειθαρχική εξουσία για παραβάσεις των υπαλληλικών τους καθηκόντων, όπως καθορίζεται στον Κώδικα Δημοτικής Υπηρεσίας, που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, και επιβάλλει τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:

(α) Επίπληξη,

(β) αυστηρή επίπληξη,

(γ) πειθαρχική μετακίνηση,

(δ) διακοπή ετήσιας προσαύξησης,

(ε) αναβολή ετήσιας προσαύξησης, ήτοι αvαβoλή της ημερoμηvίας κατά τηv oπoία η επόμεvη πρoσαύξηση είvαι πληρωτέα, με αvτίστoιχες αvαβoλές σε επόμεvα έτη,

(στ) χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις απολαβές τριών (3) μηνών,

(ζ) υποβιβασμό στη μισθολογική κλίμακα,

(η) υποβιβασμό στην κατώτερη θέση,

(θ) αναγκαστική αφυπηρέτηση, και

(ι) απόλυση.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), το συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να εκχωρήσει με όρους ή χωρίς όρους σε πειθαρχική επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη του, την εξουσία να εκδικάζει τα πειθαρχικά παραπτώματα των δημοτικών υπαλλήλων και την εξουσία να επιβάλλει τις ποινές που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο:

Νοείται ότι, οι πειθαρχικές επιτροπές λειτουργούν, τηρουμένων των αναλογιών, με τους ίδιους κανόνες που λειτουργούν οι λοιπές δημοτικές επιτροπές του δήμου.

(3) Σε οποιονδήποτε υπάλληλο διώκεται πειθαρχικά παρέχεται το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης.

(4) Για την επιβολή της ποινής της αναγκαστικής αφυπηρέτησης και της απόλυσης απαιτείται απόφαση τoυ συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων τoυ συvoλικoύ αριθμού των μελών τoυ συμβουλίου σε συνεδρία που συγκλήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτόν, μετά από ειδοποίηση όχι μικρότερη των επτά (7) ημερών και όχι μεγαλύτερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών πριν από τη συνεδρίαση αυτή.

(5) Σε περίπτωση αναγκαστικής αφυπηρέτησης από συντάξιμη θέση, το θέμα των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων υποβάλλεται από τον δήμαρχο στο συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που θα παραχωρηθούν, καθώς και για τον χρόνο της έναρξης της καταβολής τους, λαμβανομένων υπόψη των περιστατικών της υπόθεσης και των εκάστοτε εν ισχύι κανονισμών που αφορούν ωφελήματα αφυπηρέτησης δημοτικών υπαλλήλων:

Νοείται ότι, τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που θα παραχωρηθούν δεν δύναται να είναι λιγότερα από εκείνα που θα παραχωρούνταν στον υπάλληλο, εάν επιβαλλόταν σε αυτόν η ποινή της απόλυσης.

(6) Κάθε δήμος, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του Παραρτήματος ΙΙΙ, μεριμνά για την έκδοση δημοτικών κανονισμών για σκοπούς καθορισμού ειδικότερων διατάξεων αναφορικά με την πειθαρχική διαδικασία που απαιτείται να τηρείται.

Σύγκρουση συμφερόντων

87. Κανένας υπάλληλος οποιουδήποτε δήμου δεν δύναται να έχει εvδιαφέρov ή συμφέρον, άμεσα ή έμμεσα, είτε προσωπικώς είτε από σύζυγο, τέκvo ή συνέταιρό του, ή μέσω αυτών, σε οποιαδήποτε σύμβαση ή εργασία που συνήφθη με τον δήμο ή που εκτελέστηκε για λογαριασμό τoυ δήμου αυτού και, σε περίπτωση που ο υπάλληλος αυτός έχει εvδιαφέρov ή συμφέρον, δεν δύναται να κατέχει οποιαδήποτε θέση στον δήμο αυτό.

Πολιτικά δικαιώματα υπαλλήλων

88. Δημοτικός υπάλληλος δύναται να ασκεί τα πολιτικά του δικαιώματα κατά τον τρόπο που καθορίζεται στον περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημοσίων Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμο.

Διάθεση υπηρεσιών ή μέρους υπηρεσιών υπαλλήλου

89. Κάθε δήμος δύναται να συνάπτει σύμβαση με άλλον ή άλλους δήμους ή με την Ένωση Δήμων Κύπρου ή με όμορα συμπλέγματα παροχής υπηρεσιών κοινοτήτων ή με Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης για τη διάθεση των υπηρεσιών ή μέρους των υπηρεσιών υπάλληλου του ή/και εργοδοτουμένου ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε αυτούς, ανάλογα με την περίπτωση, υπό τέτοιους όρους οι oπoίoι δύναται να πρovooύvται στη σύμβαση αυτή:

Νοείται ότι, τυχόν τέτοια διευθέτηση δεν επηρεάζει αρνητικά την υπηρεσιακή κατάσταση ή/και ανέλιξη του επηρεαζόμενου υπαλλήλου, τουναντίον είναι δυνατή η παροχή κινήτρων με μοριοδότηση, όπως εκάστοτε καθορίζεται από το συμβούλιο σε προς τούτο εκδοθέντες δημοτικούς κανονισμούς.

Εκπαίδευση και κατάρτιση αιρετών μελών και δημοτικών υπαλλήλων

90.-(1) Κάθε δήμος υποχρεούται να προνοεί για τη συνεχή κατάρτιση και ενδυνάμωση των δεξιοτήτων τόσο του προσωπικού όσο και των αιρετών μελών του συμβουλίου, με σκοπό την απόκτηση των προσόντων και ικανοτήτων που απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι παρεχόμενες από τον δήμο υπηρεσίες εκτελούνται κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο και, προς επίτευξη του σκοπού αυτού, κάθε δήμος υποχρεούται να προνοεί όπως ένα ελάχιστο ποσοστό επί του συνόλου του ετήσιου προϋπολογισμού διατίθεται για προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης.

(2) Το υπαλληλικό προσωπικό και τα αιρετά μέλη του συμβουλίου υποχρεούνται να παρακολουθούν σεμινάρια κατάρτισης και να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που διαμορφώνονται βάσει της Εθνικής Στρατηγικής Κατάρτισης και Ανάπτυξης Ικανοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κύπρου.

(3) Το σύστημα παροχής κατάρτισης βάσει του παρόντος άρθρου, οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του υπαλληλικού προσωπικού και των αιρετών μελών του συμβουλίου στο πλαίσιο του συστήματος παροχής κατάρτισης και οι επιμέρους δεσμεύσεις καθορίζονται από την Ένωση Δήμων Κύπρου, ύστερα από τη διαπίστωση συγκεκριμένων αναγκών.