Ορισμός και σύσταση ετερορρύθμου συνεταιρισμού

47.-(1)Από και μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού ετερόρρυθμος συνεταιρισμός συνίσταται μόνο κατά τον τρόπο και τηρουμένων των όρων που προβλέπονται από το Νόμο αυτό.

(2) Ο ετερόρρυθμος συνεταιρισμός πρέπει να αποτελείται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που καλούνται ομόρρυθμοι συνέταιροι, οι οποίοι ευθύνονται για όλα τα χρέη και υποχρεώσεις του οίκου, και από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που καλούνται ετερόρρυθμοι συνέταιροι, τα οποία κατά το χρόνο σύστασης του εν λόγω συνεταιρισμού συνεισφέρουν σε αυτόν ποσό ή ποσά ως κεφάλαιο ή περιουσία εκτιμημένη σε ορισμένο ποσό, και οι οποίοι δεν ευθύνονται για τα χρέη ή υποχρεώσεις του οίκου πέρα από το ποσό που συνεισέφεραν με τον τρόπο αυτό.

(3) Ετερόρρυθμος συνέταιρος κατά τη διάρκεια της συνέχισης του συνεταιρισμού, δεν αποσύρει ή επανακτά, είτε άμεσα είτε έμμεσα, οποιοδήποτε μέρος της συνεισφοράς του, και αν αποσύρει ή επανακτήσει οποιοδήποτε τέτοιο μέρος ευθύνεται για τα χρέη και τις υποχρεώσεις του οίκου μέχρι του ποσού που απέσυρε ή επανέκτησε.

(4) Νομικό πρόσωπο δύναται να είναι ετερόρρυθμος συνέταιρος.