Ορισμός και σύσταση συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης

47.-(1) Από και μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης συνίσταται μόνο κατά τον τρόπο και τηρουμένων των όρων που προβλέπονται από το Νόμο αυτό.

(2) Συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης πρέπει να αποτελείται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που καλούνται γενικοί συνέταιροι, οι οποίοι ευθύνονται για όλα τα χρέη και υποχρεώσεις του οίκου, και από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που καλούνται συνέταιροι περιορισμένης ευθύνης, τα οποία κατά το χρόνο σύστασης του εν λόγω συνεταιρισμού συνεισφέρουν σε αυτόν ποσό ή ποσά ως κεφάλαιο ή περιουσία εκτιμημένη σε ορισμένο ποσό, και οι οποίοι δεν ευθύνονται για τα χρέη ή υποχρεώσεις του οίκου πέρα από το ποσό που συνεισέφεραν με τον τρόπο αυτό.

(3) Συνέταιρος περιορισμένης ευθύνης κατά τη διάρκεια της συνέχισης του συνεταιρισμού, δεν αποσύρει ή επανακτά, είτε άμεσα είτε έμμεσα, οποιοδήποτε μέρος της συνεισφοράς του, και αν αποσύρει ή επανακτήσει οποιοδήποτε τέτοιο μέρος ευθύνεται για τα χρέη και τις υποχρεώσεις του οίκου μέχρι του ποσού που απέσυρε ή επανέκτησε.

(4) Νομικό πρόσωπο δύναται να είναι συνέταιρος περιορισμένης ευθύνης.