ΜΕΡΟΣ V ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2001/95/ΕΚ
Κοινοποίηση μέτρων στην Επιτροπή

26.-(1) Όταν η αρμόδια αρχή λαμβάνει μέτρα που περιορίζουν τη διάθεση προϊόντων στην αγορά ή επιβάλλουν την απόσυρση ή την ανάκλησή τους, όπως προβλέπεται στις παραγράφους (β) έως (στ) του άρθρου 11, εφόσον η κοινοποίησή τους στην Επιτροπή δεν απαιτείται δυνάμει του άρθρου 27 ή πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ενημερώνει την Επιτροπή για τα μέτρα αυτά, παραθέτοντας τους λόγους για τους οποίους τα έλαβε. Επίσης, ενημερώνει την Επιτροπή για την τροποποίηση ή την άρση των μέτρων αυτών.

(2) Εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι, οι επιπτώσεις του κινδύνου λόγω του οποίου λαμβάνονται ή δύναται να ληφθούν μέτρα δυνάμει του άρθρου 11, δεν υπερβαίνουν ή δεν είναι δυνατό να υπερβούν την επικράτεια της Δημοκρατίας, προβαίνει στην κοινοποίηση των σχετικών μέτρων, εφόσον αυτά περιέχουν πληροφορίες που ενδέχεται να παρουσιάζουν ενδιαφέρον στα κράτη μέλη από την άποψη ασφάλειας του προϊόντος, ιδίως εάν ανταποκρίνονται σε ένα νέο κίνδυνο που δεν έχει ακόμη επισημανθεί σε άλλες κοινοποιήσεις.

Ενημέρωση Επιτροπής για μέτρα που λαμβάνουν παραγωγοί και διανομείς

27.-(1) Όταν η αρμόδια αρχή λαμβάνει ή διεξάγει ή αποφασίζει να λάβει ή να διεξάγει, να συστήσει ή να συμφωνήσει με τους παραγωγούς ή/και διανομείς, μέτρα ή ενέργειες, υποχρεωτικού ή μη χαρακτήρα, προκειμένου να εμποδίσει, να περιορίσει ή να υποβάλει σε ιδιαίτερους όρους, στην επικράτεια της Δημοκρατίας, την ενδεχόμενη εμπορία ή τη χρήση προϊόντων, λόγω σοβαρού κινδύνου, απευθύνει αμέσως κοινοποίηση στην Επιτροπή, μέσω του RAPEX και ενημερώνει επίσης την Επιτροπή, αμελλητί, για την τροποποίηση ή την άρση κάθε τέτοιου μέτρου ή ενέργειας.

(2) Εάν η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι, οι επιπτώσεις του κινδύνου λόγω του οποίου λαμβάνονται ή δύναται να ληφθούν μέτρα δυνάμει του άρθρου 11, δεν υπερβαίνουν ή δεν μπορούν να υπερβούν την επικράτεια της Δημοκρατίας, ενεργεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά κριτήρια που προτείνονται στις κατευθυντήριες γραμμές.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή δύναται, προτού αποφασίσει να λάβει τέτοια μέτρα ή να δρομολογήσει τέτοιες ενέργειες, να ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με τις πληροφορίες που διαθέτει για την ύπαρξη σοβαρού κινδύνου.

(4) Στην περίπτωση σοβαρού κινδύνου, η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή τα προαιρετικά μέτρα που ορίζονται στα άρθρα 7 έως 9 του παρόντος Νόμου και τα οποία έχουν ληφθεί από παραγωγούς ή/και διανομείς.

(5) Όταν η αρμόδια αρχή λάβει από την Επιτροπή, οποιεσδήποτε πληροφορίες για τη διάθεση σε οποιοδήποτε κράτος μέλος επικίνδυνου προϊόντος, λαμβάνει αμέσως τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και γνωστοποιεί αμέσως στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε.

Λήψη μέτρων σε κοινοτικό επίπεδο

28.-(1) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 13 της Οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, με Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 45Α του βασικού νόμου.

(2) Απαγορεύεται η εξαγωγή από τη Δημοκρατία επικίνδυνων προϊόντων για τα οποία έχει ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1), εκτός αν η απόφαση προβλέπει διαφορετικά.

(3) Η αρμόδια αρχή παρέχει, εντός ενός μηνός, τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να διατυπώσουν τις απόψεις τους και ενημερώνει ανάλογα την Επιτροπή για την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην απόφαση.