ΜΕΡΟΣ ΙV KATAΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Εξουσία τελωνειακών λειτουργών για κατακράτηση εισαγόμενων από τρίτες χώρες προϊόντων

22.-(1) Τελωνειακός λειτουργός δύναται, αφού ενημερώσει την αρμόδια αρχή, για διευκόλυνση της ενάσκησης από την αρμόδια αρχή ή από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό της, οποιασδήποτε από τις εξουσίες που χορηγούνται από τον παρόντα Νόμο, να κατακρατεί για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες, οποιαδήποτε εισαγόμενα από τρίτες χώρες προϊόντα τα οποία παρουσιάζουν ορισμένα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν υποψία ως προς την ύπαρξη σοβαρού και άμεσου κινδύνου για την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών.

(2) Οτιδήποτε κατακρατείται δυνάμει του παρόντος άρθρου θα τυγχάνει χειρισμού κατά τη διάρκεια της κατακράτησής του κατά τρόπο που ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων θα αποφασίζει σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νομοθεσία.

(3) Η αναφορά στο εδάφιο (1) σε τρεις εργάσιμες ημέρες αφορά περίοδο εβδομήντα δύο ωρών, που υπολογίζονται από το χρόνο της κατακράτησης των προϊόντων, αλλά δεν περιλαμβάνεται στην περίοδο αυτή ο χρόνος τυχόν αργιών που μεσολαβούν.

(4) Σε περίπτωση που η προθεσμία των τριών εργάσιμων ημερών παρέρχεται χωρίς η αρμόδια αρχή να λάβει οποιαδήποτε μέτρα δυνάμει του Μέρους ΙΙΙ, ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων διατάσσει πάραυτα την αποδέσμευση των εν λόγω προϊόντων.

(5) Τα έξοδα αποθήκευσης και κατακράτησης που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου βαρύνουν τον παραγωγό ή το διανομέα ανάλογα με την περίπτωση.

Εξουσία του Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων για αποκάλυψη πληροφοριών

23.-(1) Εφόσον κρίνεται απαραίτητο για διευκόλυνση της ενάσκησης από την αρμόδια αρχή ή από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λειτουργό της, οποιασδήποτε αρμοδιότητας που χορηγείται σ΄ αυτούς από τον παρόντα Νόμο, για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς, ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων μπορεί να εξουσιοδοτήσει την αποκάλυψη στη αρμόδια αρχή ή στο λειτουργό αυτό οποιεσδήποτε πληροφορίες που λαμβάνονται για σκοπούς ενάσκησης από το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων των αρμοδιοτήτων του σε σχέση με εισαγόμενα προϊόντα.

(2) Η αποκάλυψη πληροφοριών που γίνεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάμει του εδαφίου (1), γίνεται σύμφωνα με οδηγίες του Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων και μπορεί να γίνει μέσω τέτοιων προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του προσώπου αυτού και κατά τις οδηγίες του.

Εξουσίες αρμόδιας αρχής σε σχέση με εισαγόμενα από τρίτες χώρες προϊόντα

24. Η αρμόδια αρχή έχει υποχρέωση, σε περίπτωση κατακράτησης προϊόντων από τις τελωνειακές αρχές, να ενημερώνει το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων για τα αποτελέσματα του ελέγχου της στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες προϊόντα, και σε περίπτωση -

(α) Προϊόντων κατά την έννοια του παρόντος Νόμου, τα οποία δεν είναι ασφαλή δυνάμει αυτού, θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του, ιδίως σε ότι έχει σχέση με το RAPEX·

(β) προϊόντων τα οποία συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα και φέρουν την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης, σύμφωνα με τους περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να Πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμους του 2002 έως 2003, αλλά κατά την αρμόδια αρχή παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και υγεία των καταναλωτών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου σε σχέση με τη διαδικασία απόσυρσης των προϊόντων.

Συνεργασία μεταξύ κρατικών αρχών

25. Η αρμόδια αρχή, κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου, συνεργάζεται με άλλες αρμόδιες αρχές που καθορίζονται δυνάμει των περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να Πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμοι του 2002 έως 2003 οσάκις προκύπτει θέμα συναρμοδιότητας όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος.