ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμος.

2.-(1)  Έκαστο άρθρο 1 των ακόλουθων νόμων τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών», όπου αυτή συναντάται, με τη φράση «περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών»:

(α) ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμος·

(β) ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1977·

(γ) ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011·

(δ) ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών  και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011.

 

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“ομόρρυθμος συνέταιρος” σημαίνει οποιοδήποτε συνέταιρο δεν είναι ετερόρρυθμός συνέταιρος, όπως ορίζεται στον παρόντα Νόμο·

“Δικαστήριο” σημαίνει το Επαρχιακό Δικαστήριο·

“επωνυμία οίκου” σημαίνει την επωνυμία υπό την οποία οίκος διεξάγει εργασίες·

“εργασίες” περιλαμβάνει κάθε εμπόριο, απασχόληση ή επάγγελμα·

“ετερόρρυθμος συνέταιρος” σημαίνει πρόσωπο το οποίο, κατά το χρόνο ένταξής του στο συνεταιρισμό ή μεταγενέστερα, συνεισφέρει ποσό ή ποσά ως κεφάλαιο του ετερόρρυθμου συνεταιρισμού ή περιουσία και το οποίο δεν έχει ευθύνη για τα χρέη ή τις υποχρεώσεις του συνεταιρισμού πέραν του ποσού της συνεισφοράς του·

“ετερόρρυθμος συνέταιρος διά μετοχών” σημαίνει τον ετερόρρυθμο συνέταιρο ο οποίος συνεισφέρει στο μετοχικό κεφάλαιο του ετερόρρυθμου συνεταιρισμού διά μετοχών και στον οποίο έχουν παραχωρηθεί μετοχές ανάλογες με το ποσό που συνεισφέρει·

“Έφορος” ή “Έφορος Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών” σημαίνει τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για να ασκεί όλες ή οποιεσδήποτε από τις εξουσίες και για να εκτελεί όλα ή οποιαδήποτε από τα καθήκοντα του Εφόρου Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών·

“Έφορος” ή “Έφορος Συνεταιρισμών” [Διαγράφηκε]·

“οίκος” σημαίνει και περιλαμβάνει πρόσωπα τα οποία έχουν συστήσει μεταξύ τους συνεταιρισμό·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Απαγόρευση συνεταιρισμών που υπερβαίνουν ορισμένο αριθμό

3.-(1) Καμιά εταιρεία, σύνδεσμος ή συνεταιρισμός που αποτελείται από περισσότερα από δέκα πρόσωπα δεν συνίσταται για να διεξαγάγει τραπεζιτικές εργασίες εκτός αν είναι εγγεγραμμένη ως Εταιρεία βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, ή οποιασδήποτε τροποποίησης αυτού ή συστάθηκε σύμφωνα με κάποιον άλλο Νόμο.

(2) Καμιά εταιρεία, σύνδεσμος, ή συνεταιρισμός που αποτελείται από περισσότερα από εκατό πρόσωπα δεν συνίσταται για να διεξαγάγει οποιαδήποτε εργασία η οποία έχει ως σκοπό της να επιφέρει κέρδος στην εταιρεία, σύνδεσμο ή συνεταιρισμό, ή στα μέλη αυτών ατομικά, εκτός αν είναι εγγεγραμμένη ως εταιρεία βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, ή οποιασδήποτε τροποποίησης αυτού, ή συσταθεί σύμφωνα με κάποιον άλλο νόμο.

(Καταργήθηκε)

4. (Καταργήθηκε)