ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να παρέχει αποκλειστικό δικαίωμα

2. Το Υπουργικό Συμβούλιο, όταν θεωρεί αυτό σκόπιμο προς το συμφέρον των δημόσιων εσόδων, δύναται να παρέχει σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο (το οποίο στο εξής αναφέρεται ως ο αδειούχος) την αποκλειστική άδεια να χρησιμοποιεί σκάφη ή λέμβους για αλιεία σπόγγων στις ακτές της Κύπρου ή σε οποιοδήποτε ορισμένο μέρος αυτών, τηρουμένων τέτοιων όρων τους οποίους εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τρόπος παροχών

3. Κάθε παροχή που γίνεται βάσει του Νόμου αυτού γίνεται γραπτώς με την υπογραφή του Υπουργικού Συμβουλίου και την επίσημη σφραγίδα της Δημοκρατίας, και δύναται να γίνει για οποιαδήποτε χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη.

Παροχή να ορίζει, χρονική περίοδο, και όρους

4. Κάθε τέτοια παροχή προνοεί για την πληρωμή από τον αδειούχο ετήσιου ποσού αναφορικά με την άδεια, και ορίζει την περίοδο για την οποία παρέχεται η άδεια και το μέρος της ακτής για το οποίο παρέχεται αυτή, και τους όρους βάσει των οποίων κατέχεται.

Ασφάλεια να δίδεται από τον αδειούχο

5. Πριν από οποιαδήποτε τέτοια παροχή ο προτιθέμενος αδειούχος δίδει τέτοια ασφάλεια που εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο για την τακτική πληρωμή του ετήσιου ποσού που επιφυλάσσεται από την παροχή.

Ποινή για σπογγαλιεία χωρίς άδεια

6. Κάθε πρόσωπο, το οποίο κατά τη διάρκεια ισχύος της εν λόγω παροχής χρησιμοποιεί οποιοδήποτε σκάφος ή λέμβο για σκοπούς αλιείας σπόγγων σε οποιοδήποτε μέρος της ακτής αναφορικά με το οποίο έγινε η παροχή, χωρίς την συγκατάθεση του αδειούχου, είναι ένοχο αδικήματος· και για κάθε τέτοιο αδίκημα υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες· και όλα τα σκάφη και οι λέμβοι που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον πιο πάνω τρόπο υπόκεινται σε κατάσχεση και δύνανται να δημευθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου ενώπιον του οποίου εκδικάζεται το αδίκημα.

Το μισό κάθε προστίμου που επιβάλλεται και πραγματικά ανακτάται βάσει του άρθρου αυτού, καταβάλλεται στον αδειούχο στα όρια της παροχής του οποίου διαπράχτηκε το αδίκημα.