ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράνομη αλιεία σπόγγων

7. Είναι παράνομο για οποιοδήποτε πρόσωπο-

(α) να αλιεύει σπόγγους εντός των χωρικών υδάτων της Κύπρου εκτός αν έχει δεόντως παραχωρηθεί σε αυτό άδεια για το σκοπό αυτό βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού· ή

(β) να χρησιμοποιεί τράτα ή συσκευή ξυσίματος ή συσκευή παρόμοιας φύσης για την αλιεία σπόγγων εντός των αναφερόμενων υδάτων, εκτός αν έχει ειδική άδεια για αυτή όπως προνοείται κατωτέρω.

Ειδικές άδειες

8. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να παρέχει έγκριση με ειδική άδεια που φέρει την υπογραφή του σε οποιοδήποτε πρόσωπο για να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε συσκευή που ορίζεται στην άδεια για τη λήψη σπόγγων εντός οποιουδήποτε μέρους των χωρικών υδάτων της Κύπρου, και δύναται να επισυνάπτει στην άδεια οποιουσδήποτε όρους ως ήθελε θεωρήσει σκόπιμους.

Κάθε πρόσωπο το οποίο εντός των χωρικών υδάτων της Κύπρου ενεργεί κατά παράβαση οποιουδήποτε όρου που αναφέρεται στην εν λόγω ειδική άδεια ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε συσκευή που δεν ορίζεται σε αυτή είναι ένοχο αδικήματος κατά παράβαση του Νόμου αυτού.

Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου να περιορίζει τη σπογγαλιεία

9. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, όχι αργότερα από την 30ή Απριλίου κάθε έτους, να ορίζει με προκήρυξη που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα όρια εντός των οποίων θα διεξάγεται η σπογγαλιεία από πρόσωπα στα οποία έχει δεόντως παραχωρηθεί άδεια για το σκοπό αυτό κατά τη διάρκεια του έτους· και πρόσωπο το οποίο αλιεύει σπόγγους εντός των χωρικών υδάτων της Κύπρου εκτός των ορίων αυτών είναι ένοχο αδικήματος.

Αδικήματα

10. Ο πλοίαρχος και κάθε μέλος του πληρώματος οποιασδήποτε λέμβου ή σκάφους επί του οποίου ή με τη βοήθεια του οποίου διαπράττεται αδίκημα, κατά παράβαση οποιωνδήποτε διατάξεων των τελευταίων τριών προηγούμενων άρθρων, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι πέντε λίρες, και το σκάφος ή η λέμβος επί της οποίας ή με τη βοήθεια της οποίας διαπράχτηκε το αδίκημα θα κατάσχεται μαζί με τα σύνεργα, ξάρτια και εξοπλισμό:

Νοείται ότι κανένα μέλος του πληρώματος οποιασδήποτε λέμβου ή σκάφους δεν είναι ένοχο αδικήματος κατά παράβαση του Μέρους αυτού εξαιτίας μόνο ενέργειας που έγινε για υπακοή στον πλοίαρχο ή σε πρόσωπο υπεύθυνο της λέμβου ή του σκάφους.

Κατάσχεση σπόγγων

11. Σπόγγοι που λήφθηκαν διαφορετικά παρά σύμφωνα με το Νόμο αυτό ή τους όρους οποιασδήποτε άδειας που εκδόθηκε βάσει του Νόμου αυτού παραμένουν και αποτελούν περιουσία της Κυβέρνησης.

Άδειες

12.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να καθορίζει τα τέλη και τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων δύνανται να χορηγούνται άδειες που επιτρέπουν σε οποιαδήποτε πρόσωπα να αλιεύουν σπόγγους εντός των χωρικών υδάτων της Κύπρου, και δύναται να διορίζει τέτοια πρόσωπα όπως αυτό θεωρεί κατάλληλα, για να εκδίδουν τις εν λόγω άδειες.

(2) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τους όρους οποιασδήποτε άδειας που παραχωρείται βάσει του Νόμου αυτού υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης ποινής στην οποία δυνατό να υπόκειται:

Νοείται πάντοτε ότι κανένα πρόσωπο δεν τιμωρείται δύο φορές για το ίδιο αδίκημα.

Παράνομη κατοχή σπόγγων..

13. Πρόσωπο το οποίο έχει στην κατοχή, φύλάξη, έλεγχο, ή διάθεση του οποιουσδήποτε σπόγγους, γνωρίζοντας ότι αυτοί λήφθηκαν κατά παράβαση του Νόμου αυτού, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες και οι σπόγγοι κατάσχονται.

Δήλωση για σπόγγους που μεταφέρονται στη στεριά

14. Σπόγγοι που λαμβάνονται από οποιαδήποτε αδειούχα λέμβο εντός των χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας και μεταφέρονται στη στεριά δηλώνονται στο πλησιέστερο γραφείο του Τμήματος Τελωνείων ή Τμήματος Λιμένων ή Τμήματος Αλιείας ότι λήφθηκαν κατά τον τρόπο αυτό, και η ποσότητα και η αξία αυτών αναφέρονται στη δήλωση. Ελλείψει τέτοιας δήλωσης, οι σπόγγοι τεκμαίρονται, εάν δεν υπάρχει απόδειξη για το αντίθετο, ότι λήφθηκαν πέρα από τα χωρικά ύδατα και θα υπόκεινται σε εισαγωγικό δασμό.

Εξουσία ανακοπής και έρευνας σκαφών

15. Λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων ή Τμήματος Αλιείας ή οποιοσδήποτε αξιωματικός που διοικεί ή είναι υπεύθυνος σε οποιοδήποτε σκάφος ή λέμβο του Ναυτικού της Αυτής Μεγαλειότητας δύναται, εντός των χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας, να ανακόπτει, επιβιβάζεται, και ερευνά οποιοδήποτε σκάφος που βρίσκεται να αλιεύει ή για το οποίο έχει εύλογες υποψίες ότι αλίευε ή ότι επρόκειτο να αλιεύσει σπόγγους εντός των υδάτων της Δημοκρατίας.

Λέμβος ή σκάφος χωρίς άδεια το οποίο βρίσκεται εντός των υδάτων της Κύπρου με σπόγγους επί αυτού οι οποίοι λήφθηκαν πρόσφατα, θεωρείται ότι διέπραξε αδίκημα κατά παράβαση του Νόμου αυτού εκτός εάν και μέχρις ότου αποδειχθεί ότι οι σπόγγοι δεν λήφθηκαν πράγματι κατά παράβαση του Νόμου αυτού.

Καθήκον λέμβων να σταματούν

16. Εάν οποιαδήποτε λέμβος ή σκάφος εντός των χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας δεν σταματά όταν καλείται να πράξει αυτό από οποιαδήποτε λέμβο ή σκάφος που τελεί υπό την ευθύνη ή τις διαταγές Αξιωματικού του Ναυτικού της Αυτής Μεγαλειότητας ή Λειτουργού του Τμήματος Τελωνείων ή Τμήματος Λιμένων ή Τμήματος Αλιείας, ο πλοίαρχος της πρώτης κατονομαζόμενης λέμβου ή σκάφους πληρώνει μετά από καταδίκη πρόστιμο πενήντα λιρών· και επί της λέμβου αυτής ή σκάφους που καταδιώκεται από οποιαδήποτε λέμβο ή σκάφος που τελεί υπό τέτοια ευθύνη ή διαταγές όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, είναι νόμιμο για τον αξιωματικό που είναι υπεύθυνος ή διοικεί (ο οποίος έχει προηγουμένως μεριμνήσει ώστε να ριχθούν προειδοποιητικοί πυροβολισμοί) να πυροβολήσει εναντίον ή μέσα στη λέμβο ή τα σκάφη που καταδιώκονται κατά τον πιο πάνω αναφερόμενο τρόπο· και οποιοσδήποτε αξιωματικός ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί κατά διαταγή του ή σύμφωνα με τις οδηγίες του θα είναι και διά του παρόντος καλύπτεται και απαλλάσσεται από οποιαδήποτε δίωξη, ποινή, αγωγή ή διαδικασία.