ΜΕΡΟΣ VIII ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κτήση περιουσίας

26. Το Επιμελητήριο μπορεί να αποκτά, κατέχει, διαχειρίζεται και διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία για τους σκοπούς άσκησης των εξουσιών του ή εκπλήρωσης των σκοπών του.

Σύναψη δανείων

27. Το Επιμελητήριο μπορεί για προώθηση των σκοπών του να συνάπτει δάνεια.

Συνδρομές και δικαιώματα

28. Το Επιμελητήριο έχει εξουσία να επιβάλλει και εισπράττει από τα μέλη του Επιμελητηρίου συνδρομές κι άλλα δικαιώματα και επιβαρύνσεις, το ύψος των οποίων θα καθορίζεται από το Γενικό Συμβούλιο.

Ταμείο

29.-(1) Το Επιμελητήριο έχει χωριστό Ταμείο στο οποίο κατατίθενται-

(α) Όλες οι συνδρομές και τα άλλα δικαιώματα και επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από τα μέλη του~

(β) το προϊόν κάθε δανείου που συνάπτει το Επιμελητήριο~

(γ) δωρεές και επιχορηγήσεις προς το Επιμελητήριο~

(δ) πρόσοδοι από τη διαχείριση της περιουσίας του~

(ε) κάθε άλλο ποσό το οποίο διατίθεται υπέρ του Επιμελητηρίου ή εισπράττεται από αυτό.

(2) Από το Ταμείο του Επιμελητηρίου καταβάλλονται-

(α) Οι μισθοί των μελών του προσωπικού~

(β) το τοκοχρεωλύσιο οποιουδήποτε δανείου που συνήψε το Επιμελητήριο~

(γ) κάθε άλλο ποσό που νόμιμα οφείλει το Επιμελητήριο.

Προϋπολογισμός

30.-(1) Το Γενικό Συμβούλιο καταρτίζει πριν την έναρξη κάθε οικονομικού έτους τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου, που θα καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα του Επιμελητηρίου και αποστέλλει τούτον στον Υπουργό για έγκριση.

(2) Το οικονομικό έτος του Επιμελητηρίου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Έλεγχος διαχείρισης

31.-(1) Το Επιμελητήριο τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασμούς για τις δραστηριότητες του.

(2) Οι λογαριασμοί του Επιμελητηρίου ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(3) Το Γενικό Συμβούλιο υποβάλλει στον Υπουργό απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης με αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ’ αυτή προς έγκριση.